Najtańsze ubezpieczenie mieszkania z cesją do Banku

Masz kredyt hipoteczny i musisz przedstawić do banku polisę z cesją? Często to bank proponuje Ci polisę – sprawdź ile ona kosztuje. Jeśli przepłacasz – zmień to.

Sprawdź ile zaoszczędzisz jeśli zrobisz to tutaj.

 

Ile to kosztuje?

 

suma ubezpieczenia składka roczna
 do 350 000 zł84 zł
400 000 zł96 zł
500 000 zł120 zł
600 000 zł144 zł
700 000 zł168 zł
1 000 000 zł240 zł

 

Przedmiot ubezpieczenia – czyli co ubezpieczasz:

 • lokal mieszkalny,
 • zewnętrzne elementy lokalu,
 • pomieszczenia przynależne

Zakres ubezpieczenia – czyli od czego ubezpieczasz:

Chronione są szkody w mieniu, które powstaną w wyniku wszystkich zdarzeń losowych zaistniałych w okresie ochrony ubezpieczeniowej
(ubezpieczenie od wszystkich ryzyk), z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, które są wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Zakres obejmuje również szkody w ubezpieczonym mieniu, jeśli powstaną w wyniku zdarzenia losowego, zaistniałego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, które wystąpi w nieruchomości sąsiedniej, i jeśli to zdarzenie losowe nie jest wyłączone lub ograniczone. Dodatkowo – do wysokości limitu określonego w OWU – poniesione i udokumentowane koszty, które powstały w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym. Koszty te dotyczą wyłącznie:

 • akcji ratowniczej,
 • rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • poszukiwania miejsca powstania szkody i usunięcia jej przyczyny,
 • wynajmu lokalu zastępczego – jeśli Twój lokal/ budynek mieszkalny w wyniku zdarzenia losowego objętego ochroną nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania przez co najmniej 3 dni,
 • wydanej opinii rzeczoznawców,
 • zakupu nowych krzewów ozdobnych w miejscu zniszczenia w wyniku pożaru lub powodzi.

 

Jak to działa? Jak kupić?

Wypełniasz poniższy formularz i w ciągu 24 godzin dostajesz na maila polisę. Jeżeli potrzebujesz polisę szybciej – zadzwoń 501 436 232.Ubez w ogólnych warunkach ubezpieczenia ani ograniczone kwotowo.

Ubezpieczam mieszkanie z cesją na Bank

Dane ubezpieczającego (osoba wskazana w umowie, która zawiera umowę ubezpieczenia i będzie opłacać składki ubezpieczeniowe) :

Oświadczenia składane przez ubezpieczającego
 1. Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie o wz. 6944 (dalej OWU), szczególnymi warunkami ubezpieczenia Assistance Bezpieczne Mieszkanie o wz. 6945, zatwierdzonymi uchwałą zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 15 grudnia 2020 r., wraz z aneksem do OWU zatwierdzonym uchwałą zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 15 grudnia 2020 r., które zostały mi doręczone przed zawarciem umowy. Wymienione OWU i SWU wraz z wykazem informacji wymaganym przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dokumentem zawierającym informacje o produkcie oraz procedurą składania i rozpatrywania reklamacji zostały mi doręczone przed zawarciem umowy ubezpieczenia w formie elektronicznej.

 2. Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych, wskazanymi w dokumencie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna” załączonym do OWU. Przedmiotowe informacje są również publicznie dostępne na stronie internetowej UNIQA pod adresem: www.uniqa.pl/dane-osobowe.

 3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek jako ubezpieczający oświadczam, że finansuję w całości koszt składki ubezpieczeniowej i przekażę ubezpieczonemu dokumenty wskazane w ustępie pierwszym niniejszego wniosku (dot. oświadczeń ubezpieczającego), w tym informację wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. z późn. zm.

 1. Akceptuję treść punktów 1 - 3 w niniejszym oświadczeniu oraz regulamin składania wniosku elektronicznego

 

Dokumenty do pobrania:

 

OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia – pobierz

SWU – Szczególne Warunki Ubezpieczenia (dotyczy Assistance) – pobierz

IPID – Karta Produktu – pobierz

Jeśli:

 • Nie znalazłeś odpowiedzi
 • Masz wątpliwości
 • Potrzebujesz pomocy
 • Mamy zrobić to za Ciebie

Zadzwoń do nas: 501 436 232, lub napisz