UNIQA – szczegółowo

Ubezpieczenie jest zawarte na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia szkolnego, w których szczegółowo opisany jest zakres ubezpieczenia.

Dla kogo:

 • Dla dzieci od urodzenia, do 26 lat,
 • Dla osób uprawiających sporty wyczynowo,
 • Dla osób uprawiających sporty walki np. karate, boks, MMA i inne,
 • Dla osób uprawiających jazdę konną,
 • Dla osób odbywających praktyki zawodowe.

 

Zakres – czyli jakie są rodzaje świadczeń:

 

 • uszkodzenie ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć wskutek NNW, zawału, udaru,
 • ugryzienie przez zwierzęta (np. psa),
 • Poparzenie,
 • Odmrożenie,
 • Pobyt w szpitalu,
 • Poważne zachorowanie,
 • Koszty leczenia i rehabilitacji,
 • Śmierć rodziców wskutek NNW,
 • Ukąszenie przez kleszcza
 • Ochrona przed hejtem w Internecie,
 • OC w życiu prywatnym od 13 roku życia,

Cztery pakiety do wyboru:

 • Pakiet „S” – śmierć –  20 000 zł , uszkodzenie ciała – 10 000 zł
 • Pakiet „M” – śmierć –  30 000 zł , uszkodzenie ciała – 20 000 zł
 • Pakiet „L” – śmierć –  50 000 zł , uszkodzenie ciała – 30 000 zł
 • Pakiet „XL” – śmierć –  80 000 zł , uszkodzenie ciała – 50 000 zł

 

Szczegółowy opis poszczególnych zapisów

 

Ubezpieczyć możemy dziecko od pierwszego dnia życia, do jednego dnia przed ukończeniem 26 roku życia. Zakres obejmuje ubezpieczenie ciała, a nie trwały uszczerbek wskutek nieszczęśliwego wypadku. wypadku. W zakres ubezpieczenia są włączone zdarzenia powstałe u osób uprawiających wyczynowo sport, a także sporty walki jak np. karate, boks, MMA i inne. Jazda konna też jest objęta ochroną. W przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia ciała – nie ma żadnej komisji lekarskiej. W ogólnych warunkach ubezpieczenia na 14 stronie znajduje się tabela uszkodzeń, która dokładnie opisuje, za co i jaki procent z sumy ubezpieczenia zostaje przyznany.

Przykład: Uczeń ma wykupiony Pakiet „L”, w którym suma ubezpieczenia dotycząca uszkodzenia ciała wynosi 30 000 zł. Uczeń ma wieloodłamowe złamanie barku. Zgodnie z tabelą to 10% sumy ubezpieczenia – czyli 3000 zł.

Pobyt w szpitalu:

 • Wskutek NNW od pierwszego dnia – od 30 zł do 130 zł dziennie w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia,
 • Pobyt niebędący następstwem NNW – jednorazowe świadczenie przy pobycie powyżej 5 dni – od 400 zł do 1000 zł w zależności od wykupionego wariantu.

Poważne zachorowanie:

 

W przypadku gdy ubezpieczonego zostanie zdiagnozowane poważne zachorowanie – zostanie wypłącone świadczenie w wysokości od 1500 zł do 5000 zł w zależności od wykupionego pakietu. Wykaz poniższych chorób uważanych za poważne zachorowanie:

 • COVID 19 (muszą wystąpić dwa z pięciu objawów opisanych na stronie 10 w OWU),
 • Cukrzyca,
 • Dystrofia mięśniowa,
 • Guzy śródczaszkowe,
 • Inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP),
 • Niewydolność nerek,
 • Niewydolność wątroby,
 • Nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami,
 • Sepsa,
 • Śpiączka,
 • udar mózgu,
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • zawał serca.

 

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

 

 • Wskutek NNW (w tym odbudowa zębów stałych – do 5000 zł w zależności od wariantu,
 • Koszty nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie NNW.

 

Śmierć rodziców wskutek nieszczęśliwego wypadku:

 

Gdy rodzic ubezpieczonego dziecka poniesie śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – wypłącone zostanie świadczenie w wysokości od 1000 zł do 2500 zł w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

 • Pakiet „S” – 1 000 zł
 • Pakiet „M” – 1 500 zł
 • Pakiet „L” – 2 000 zł
 • Pakiet „XL” – 2 500 zł

Ukąszenie przez kleszcza:

 

Jeżeli ubezpieczony zostanie ukąszony przez kleszcza – zadzwoń do centrum alarmowego 22 529 85 31:

 • zwrócimy koszt wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza do kwoty 500 zł; świadczenie realizowane jest w placówce medycznej wybranej przez Ubezpieczonego, po wcześniejszym zgłoszeniu zdarzenia do naszego Centrum Alarmowego;
 • zorganizujemy i pokryjemy koszty badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów do kwoty 500 zł; świadczenie realizowane jest w placówce medycznej wybranej przez nasze Centrum Alarmowe; w razie braku dostępności placówki medycznej, z którą współpracuje nasze Centrum Alarmowe, zwrócimy koszty badania kleszcza w dowolnej placówce wybranej przez Ubezpieczonego do kwoty 500 zł;
 • zwrócimy koszty zaleconej przez lekarza prowadzącego antybiotykoterapii do kwoty 500 zł (zwrot dotyczy leków zakupionych z recepty przepisanej przez lekarza).

Hejt w Internecie – dodatkowa opcja do wyboru:

 

Rozszerzenie zakresu polisy o ochronę przed hejtem w Internecie zapewni pomoc psychologiczną, prawną oraz informatyczną (specjalisty IT) w sytuacji, gdy dobre imię lub prawo do prywatności Ubezpieczonego w obszarze Internetu lub mediów społecznościowych zostaną naruszone. Gdy Ubezpieczony zostanie pomówiony, znieważony lub gdy bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat życia prywatnego Ubezpieczonego, Uniqa podejmie trzy rodzaje świadczeń:

 1. pomoc prawną, w ramach której podejmie działania mające na celu ochronę uzasadnionych interesów Ubezpieczonego w stosunku do osoby, która opublikowała informacje stanowiące naruszenie dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego, a także wydawcy lub właściciela hostingu, na stronach których informacje zostały opublikowane;
 2. zorganizuje i opłaci specjalistę IT, którego zadaniem będzie usunięcie lub zatrzymanie dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji o Ubezpieczonym; przy realizacji tego świadczenia specjalista IT i Uniqa zobowiązują się do podjęcia wszelkich starań, związanych z usunięciem lub zatrzymaniem dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji;
 3. zorganizuje i pokryje koszty konsultacji Ubezpieczonego z psychologiem, związanych z naruszeniem dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w Internecie, w formie telekonsultacji udzielanych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, wideo czat) oraz 2 wizyt stacjonarnych w placówce medycznej.

 

OC w życiu prywatnym – dodatkowa opcja do wyboru:

 

Od 13 roku życia, dziecko już częściowo odpowiada za swoje czyny, dlatego istnieje możliwość wykupienia opcji dodatkowej – OC w życiu prywatnym. W ramach tego ubezpieczenia, dziecko jest chronione, gdy wskutek swojego nieumyślnego działania, uszkodzi cudze mienie lub spowoduje szkodę na osobie. Zakres obejmuje nawet odbywanie praktyk zawodowych – w tym praktyki studentów medycyny. Suma gwarancyjna wynosi 20.000 zł.

Przykład 1:

10 letnie dziecko jeżdżąc rowerem przerysowało drzwi w zaparkowanym samochodzie. Za czyny tego dziecka odpowiada rodzic lub opiekun prawny. Z tej polisy nie będzie ochrony, gdyż rozszerzenie OC, można zawrzeć dopiero od 13 roku życia. Jeżeli rodzic lub opiekun prawny posiada np. ubezpieczenie mieszkania a w zakresie polisy jest odpowiedzialność cywilna – taką szkodę można pokryć z polisy mieszkaniowej.

Przykład 2:

14 letnie dziecko jeżdżąc rowerem przerysowało drzwi w zaparkowanym samochodzie. Za takie czyny już dziecko odpowiada. Uniqa wypłaci z polisy ucznia odszkodowanie właścicielowi uszkodzonego pojazd, pod warunkiem, że polisa zostanie rozszerzona o ten zakres.

Przykład 3

18 letni uczeń, w czasie praktyk w zakładzie mechanicznym, nieumyślnie zrzuci młotek na naprawiany w warsztacie – Uniqa wypłąci odszkodowanie właścicielowi pojazdu.

Wyłączenia – czyli kiedy polisa nie działa:

 

Nie ma ubezpieczeń od wszystkiego, bo zawsze są jakieś wyłączenia. Wszystkie wyłączenia opisane są szczegółowo w pkt 10 ogólnych warunków ubezpieczenia szkolnego na stronie 7. Oprócz standardowych wyłączeń takich jak: szkody wyrządzone umyślnie, pod wpływem alkoholu, czy też spowodowane działaniami wojennymi, zbrojnymi, zamieszkami, czy też powstałe wskutek usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa, są jeszcze inne:

Przykład 1: Gdy uszkodzenie ciała nastąpi w wyniku uprawiania sportów lub aktywności wysokiego ryzyka czyli np: sprty z użyciem broni palnej, sporty wyczynowe z użyciem pojazdów silnikowych, schodzenia pod wodę na głębokość większą niż 10m. Szczegółowy wykaz znajdziesz w OWU pkt 16.12 na stronie 10.

Przykład 2: Gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej,

Przykład 3: Szkody polegające na utracie pieniędzy.

Przykład 4: Dziecko nieświadomie przy użyciu np. pendriva zainfekowało wirusem komputer.

Wadą jest brak możliwości wystawienia jednej polisy na kilkoro dzieci. Jeśli ktoś ma czwórkę dzieci, musi wystawić 4 odrębne polisy

Zapytaliśmy UNIQA o to, o co nas najczęściej pytacie:

 

Czy będzie odpowiedzialność za NW jeśli dziecko uczy się w szkole wojskowej?

 

Tak będzie odpowiedzialność, należy jednak zwrócić uwagę na wyłączenie sportów wysokiego ryzyka. Należy zwrócić uwagę na wyłączenie, że nie odpowiadamy za sporty wysokiego ryzyka, które definiowane są jako sporty lub aktywność fizyczna…Więc jeśli nasz ubezpieczony np. na poligonie złamie nogę to będzie nasza odpowiedzialność, ale jeśli uszkodzenie ciała będzie wynikało z użycia broni, skoków na spadochronie itp., to nie będziemy w ryzyku NW.

 

Czy UNIQA zapłaci z ryzyka „pobyt w szpitalu niebędący następstwem NW” (świadczenie wypłacane przy pobycie powyżej 5 dni) jeśli dziecko trafia do szpitala w wyniku choroby, którą miało zdiagnozowaną przed rozpoczęciem naszej ochrony z polisy ?

 

Tak zapłacimy. Aby ubezpieczony otrzymał świadczenie muszą być spełnione warunki:

 • Pobyt w szpitalu musi rozpocząć się w trakcie naszej ochrony nie wcześniej niż po 30 dniach od daty rozpoczęcia ochrony
 • Musi trwać co najmniej 5 dni
 • Pobyt w szpitalu jest z innego powodu niż NW
 • Świadczenie wypłacane 2 razy w trakcie trwania polisy

Jeśli te warunki są spełnione wypłacamy S.U. w zależności od wykupionego wariantu. Nie ma zapisów, że mamy wyłączony pobyt w szpitalu jeśli choroba była już wcześniej zdiagnozowana, więc wypłacimy świadczenie.

 

Jeśli 4-letnie dziecko połknęło narkotyki i trafia do szpitala, co z naszą odpowiedzialnością?

 

W wyłączeniach znajdziemy zapis, że nie odpowiadamy za takie zdarzenia, jednak kwestią decydująca czy będziemy w ryzyku jest wiek dziecka – w tym wieku dziecko nie jest świadome co połknęło. Podkreślmy indywidualne podejście do tego typu spraw. I że mimo wyłączenia na narkotyki, to są sytuacje, kiedy potraktujemy to jako NW – czyli jeśli nie dojdzie do żadnego uszkodzenia(tabela nr1) to zapłacimy za pobyt w szpitalu w wyniku NW . Natomiast jeżeli mamy spożycie narkotyków/alkoholu przez młodzież np. 13-17 lat, to możemy tutaj już rozmawiać o świadomym zażyciu zarówno narkotyków lub alkoholu i konsekwencji związanych z zażyciem.

 

Dziecko ma 21 lat już się nie uczy, pracuje czy możemy zaproponować to ubezpieczenie?

 

Tak – w tym wypadku dajemy ochronę – decyduje wiek dziecka a nie co na danym etapie życia robi (ubezpieczamy dzieci i młodzież w wieku od 0 lat do 26).

Jak definiujemy wiek dziecka w ubezpieczeniu NNW SZKOLNE?

 

Sprawdzamy co do dnia. Bierzemy pod uwagę datę startu polisy, którą ustawiamy na samej górze 3 ekranu kalkulatora oraz datę urodzenia dziecka.

Przykłady:

Wybieram młodzież, datę startu wprowadzam 01.09, a następnie wpisuję datę urodzenia (pesel) 02.09.2008. Pojawi mi się komunikat: Osoba ubezpieczona ma mniej niż 13 lat. Wróć do pierwszego kroku i wybierz opcję Dziecko.
Wybieram dziecko, datę startu wprowadzam 01.09, a następnie wpisuję datę urodzenia (pesel) 31.08.2008. Pojawi mi się komunikat: Osoba ubezpieczona ma więcej niż 13 lat. Wróć do pierwszego kroku i wybierz opcję Młodzież. Data wyliczenia oferty nie ma tutaj znaczenia. Liczy się data startu ochrony.

Czy koszty leczenia zwracane są niezależnie od tego czy zostanie orzeczony trwały uszczerbek? Tzn. czy wystarczy sam fakt NW bez zaistnienia trwałego uszczerbku?

 

 

W naszym produkcie nie mamy ryzyka trwałego uszczerbku. Płacimy za uszkodzenia ciała (tab. Nr 1 w OWU). Odpowiadając na to pytanie wystarczy sam fakt zaistnienia zdarzenia – uszkodzenia ciała.

 

Czy jeśli dziecko uczy się i pracuje to ma odpowiedzialność 24h na dobę ?

 

Tak – odpowiedzialność jest 24h na dobę 365 dni w roku – do zdarzenia może dojść na terenie całego świata.

 

Jeśli dziecko odbywa praktyki szkolne- będzie odpowiedzialność z OC w życiu prywatnym ?

 

Tak – zgodnie w OWU odpowiedzialność z tego tytułu dotyczy również praktyk (w tym praktyk studentów akademii medycznych).

 

 

 

 

 

 

Masz pytania w sprawie zakresu ubezpieczenia? Sprawdź ogólne warunki – jeżeli tam nie znajdziesz odpowiedzi – skontaktuj się z nami.

 

 

 

* Rodzice w szczególności zwracają uwagę, na coraz większe ryzyko związane z hejtem, dlatego też najczęściej wybierają UNIQA

Czym się kierowaliśmy przy wyborze?

Na wybór złożyło się wiele czynników. Możliwość ubezpieczenia uczniów proponuje kilkanaście firm na rynku. Przyjęliśmy trzy kryteria.

 • Pierwszym kryterium była możliwość ubezpieczenia się online. Dla przykładu: Hestia ma ubezpieczenie uczniów w swojej ofercie, ale nie załatwimy tego online. Trzeba się telefonicznie umówić z agentem na spotkanie, lub udać do biura ubezpieczeniowego.
 • Drugim kryterium, była atrakcyjność cenowa oraz elastyczność. Możliwość wybrania z kilku wariantów. Oferty ubezpieczenia uczniów są do siebie podobne, jednak się od siebie różnią. Niektóre firmy dają atrakcyjne wyróżniki – np: Uniqa daje najszerszą możliwość zabezpieczenia się w przypadku pojawienia się hejtu w internecie oraz OC, które działa też na praktykach zawodowych. Compensa daje 5000 zł w przypadku zaginięcia lub porwania dziecka. Allianz ma najwyższą sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci rodziców wskutek NNW (nawet do 150 000 zł w przypadku śmierci obojga rodziców w opcji dla przedszkola) Inne firmy też mają swoje atuty. Wybraliśmy naszym zdaniem te najistotniejsze.
 • Trzecim kryterium była łatwość wyboru dla rodzica – dlatego przedstawiamy trzy - cztery oferty spośród najlepszych, a nie wszystkie. Wybraliśmy te firmy, które mają najwięcej znaczących i przydatnych opcji. Nie da się ofert porównać tak wprost – jeden do jeden, bo mają zróżnicowane definicje i zakresy.

Podeszliśmy do tego praktycznie. Oczywiście ofert na rynku jest więcej – można się z nimi zapoznać np. tutaj. Są też oferty bardziej złożone. Rynek proponuje np. ubezpieczenie dziecka na wypadek nowotworu na dwa miliony euro, z którego można pokryć leczenie za granicą. W internecie wiele jest zbiórek na chore dzieci, a wystarczyłaby polisa za kilkadziesiąt zł Jeżeli chcesz sprawdzić np. ubezpieczenie na 2 000 000 euro? zobacz tutaj

Jeśli:

 • Nadal masz pytania
 • Potrzebujesz pomocy
 • Potrzebujesz wskazówki przy wyborze
 • Chcesz tradycyjnie, aby to Agent wszystko zrobił

Zadzwoń do nas: 501 436 232

7 dni w tygodniu w godz. 6:00 - 23:00

lub napisz

Dlaczego warto właśnie tak?

 • To zgodne z wytycznymi MEN
 • To rodzic, a nie Rada wybiera firmę
 • 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • Ubezpieczyliśmy już ponad 80 tysięcy osób
 • Ponad 20 mln zł wypłaconych odszkodowań
 • Pomożemy w każdym przypadku

Jak o nas mówią?

Prostota i funkcjonalność projektu jest rewelacyjna. Wybór ubezpieczenia, wariantów i wachlarz możliwości sprawia, że w bardzo prosty sposób dziecko zyska rzetelne ubezpieczenie. Gratuluję  innowacyjnego pomysłu - podpisuje się pod nim dwiema rękami.

Michał Kuskowski

Prezes Klubu Sportowego Volleystal

“Kiedy poznałem Wasz portal od razu zdecydowałem, że właśnie tutaj poczytam sobie więcej na temat ubezpieczeń moich dzieci. To bardzo dobre, że w jednym miejscu mogę porównać sobie oferty.”

Piotr Jankowski

Bydgoszcz

“Podoba mi się pomysł, a w szczególności prostota. Chętnie polecę takie podejście do sprawy

Iza Szczutkowska

“Rzetelne, prawdziwe - takie jak powinno być

Waldemar Kaczyński

expert z KUKE

“Nawet nie wiedziałam, że jako Rada Rodziców, nie mamy formalnego upoważnienia do wyboru firmy ubezpieczeniowej. Jako mama będąca w Radzie Rodziców, na pewno zarekomenduje ten portal. Świetna sprawa - polecam każdemu rodzicowi. Szczególnie ważne aby członkowie Rad Rodziców znali takie rozwiązania.”

Ewa Dąbrowska

członkini Rady Rodziców

"Bardzo ciekawe narzędzie idące z duchem czasów. Komplet informacji, banalnie prosta procedura i przede wszystkim możliwość wyboru."

Krzysztof Domagalski

Przedsiębiorca

"Bardzo dobre miejsce. Jako mama trójki dzieci w rożnym wieku, mogę wszystkie dzieci ubezpieczyć w jednej firmie i co ważne sama mogę wybrać pakiet, nikt niczego w żaden sposób mi nie narzuca. Dla nas to bardzo dobre rozwiązanie sprawy corocznego ubezpieczenia naszych dzieci."

Alicja Nowacka

Nauczycielka, Wychowawca w klasach 1-3

"Podoba mi się. jak będę we wrześniu na zebraniu Rady Rodziców - szepnę i podam link."

Omar Pławiński

Członek Rady Rodziców

Patrząc z perspektywy wychowawcy klasy - to bardzo profesjonalne narządzie. Szczególnie trafny argument, to ten dotyczący poważnego traktowania rodziców uczniów i ich prawa do wyboru. Wydaje mi się, że rzeczywiście świadomość i wiedza na temat ubezpieczeń jest niska a rodzice, bez zgłębiania szczegółów, decydują się na ubezpieczenie, które proponuje szkoła. Ten portal - wydaje mi się, nie tylko edukuje, ale również ułatwia dokonanie wyboru we własnym zakresie. Z pewnością będę polecać.”

Malwina Kowalska

nauczycielka klas 1-3

"Czytelność i przejrzystość. Info o modelach ubezpieczenia bomba. Kolejne zalety to kompleksowe podejście do tematu, minimalizm obsługi. Lekko się to wszystko czyta no i najważniejsze, że wszystko jest prosto wyłożone. Nie męczy mózgu i nie traci się tyle czasu jak, np. w rankomacie. Sam osobiście chętnie bym rekomendował portal na Radzie."

Michał Wierucki

Szkolna Rady Rodziców

“Dzięki tej stronie mam realny wybór i mogę dopasować ubezpieczenie moich dzieci do moich potrzeb. Dla mnie bardzo ważnym elementem jest opcja zabezpieczenia córki przed hejtem.”

Agnieszka Sawinel

mama dwóch córek

“Świetna sprawa - podoba mi się. W końcu wiem po co ubezpieczam córkę. Nigdy się wcześniej nad tym nie zastanawiałam. Dziękuję, że mam wybór. Wiem - zawsze miałam, ale w praktyce z niego nie korzystałam. Teraz mogę”

Alicja Malinowska

mama jedenastoletniej siatkarki

“Jak dla mnie Rewelacja! U siebie w pracy prowadzę sprawy polisy grupowej i ludzie naprawdę średnio mają pojęcie o ubezpieczeniu, myśląc że jest ono obowiązkowe. Zresztą mało kto czyta szczegóły. Sama oczywiście chętnie skorzystam

Aneta Peplińska

Grudziądz

“Jeżeli chcesz dodać swoją opinię, zrób to TUTAJ

Michał Jakubowski

pomysłodawca portalu