Polityka prywatności

Zarządzanie danymi osobowymi

1.

Właścicielem Serwisu Pewny.PL jest firma MASTER Michał Jakubowski, NIP: 8761204683, REGON: 870617592 ul. Północna 30 86-300 Grudziądz.

2.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Jakubowski, prowadzący działalność gospodarczą jw., zwany dalej „Administratorem”.

3.

Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:

 • otrzymywaniem wiadomości na temat nowych treści na serwisie, np. poprzez newsletter;
 • otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy z Administratorem;
 • uczestnictwem w spotkaniach, konsultacjach, szkoleniach lub innych wydarzeniach organizowanym przez Administratora;

4.

W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych, ankietach, sklepie lub na potrzeby dokumentów księgowych. Dotyczy to danych niezbędnych na potrzeby realizacji poszczególnych czynności określonych w p. 3, takich jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy.

5.

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6.

W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator może przekazać Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.

 • firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia produktów, usług, czy materiałów promocyjnych);
 • firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za produkty i usługi);
 • podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi czy zamówionych treści).

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7.

Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:

 • obsłużyć Twoje zapytanie oraz inne formy wymiany informacji;
 • obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w spotkaniach czy wydarzeniach;
 • dostarczyć Ci zamówione treści, produkty lub usługi;
 • móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody);

8.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

9.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w jakiejkolwiek innej sprawie, napisz na adres e-mail: [email protected].