OC Nauczyciela

Dla kogo

 • Dla nauczycieli
 • Dla wychowawców
 • Dla opiekunów

Zakres

 • OC zawodowa
 • Europa
 • Rażące niedbalstwo

Atuty

 • Atrakcyjna cena
 • Polisa online
 • Solidny Partner

Nasza rekomendacja:

 • TUiR WARTA S.A.
 • zanim kupisz polisę, sprawdź czy Twoja szkoła nie zrobiła tego za Ciebie

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczyciela

Składka roczna:

 • 70 zł na 20 000 zł
 • 84 zł na 50 000 zł
 • 98 zł na 100 000 zł
 • 126 zł na 200 000 zł

Składka miesięczna np. na na wycieczkę:

 • 50 zł na 200 000 zł

 

Zakres terytorialny – Europa. Polisa obejmuje RAŻĄCE NIEDBALSTWO

Pobierz OWU czyli ogólne warunki ubezpieczenia TUTAJ – Uwaga – Ubezpieczenie zawierane jest na produkcie zwanym przez Wartę SMARTBIZNES. Jednym z elementów jest OC zawodowa nauczycieli

 • szczegóły odpowiedzialności cywilnej zawodowej – § 34
 • włączenie rażącego niedbalstwa – § 6

 

 

 

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczającego – osoby fizycznej za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych i w związku z wykorzystywanym w tej działalności mieniem, do naprawienia których Ubezpieczający jest zobowiązany w myśl przepisów prawa.

Warunkiem odpowiedzialności, jest zajście wypadku w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia przed terminem przedawnienia.

Ochrona ubezpieczeniowa określona w ust. 1 obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego:
1) z tytułu czynów niedozwolonych (deliktową), lub
2) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (kontraktową)

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa.

Ubezpieczeniem objęta jest wyłącznie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce na terytorium leżącym w granicach geograficznych Europy, pozaeuropejskiej części Turcji, wszystkich pozaeuropejskich krajach basenu morza Śródziemnego oraz Wyspach Kanaryjskich i Maderze.

Polisa obejmuje następujące koszty:
1) zbadania zasadności roszczenia osoby trzeciej zarzucającego wyrządzenie szkody objętej ubezpieczeniem i udzielenie Ubezpieczającemu niezbędnego wsparcia w związku z tym roszczeniem, także w odniesieniu do roszczenia, które okazało się niezasadne,
2) pokrycie kosztów pomocy prawnej poniesionych przez Ubezpieczającego, o ile poniesione zostały za zgodą lub na polecenie WARTY,
3) wypłatę odszkodowania w zakresie odpowiedzialności Ubezpieczającego za szkody, na podstawie uznania roszczenia dokonanego lub zaakceptowanego przez WARTĘ, ugody zawartej lub zaakceptowanej przez WARTĘ albo prawomocnego orzeczenia sądu,
4) zwrot kosztów Ubezpieczającego poniesionych po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, o ile podjęte środki były celowe, nawet jeżeli okazały się bezskuteczne.

Pamiętaj!

Jako nauczyciel możesz być odpowiedzialny za zdarzenie podczas pieczy nad uczniami.

Dlaczego warto z Pewny.PL?

 • Masz dokładnie taką ochronę, za jaką płacisz.
 • Oszczędzasz czas i pieniądze.
 • Masz sprawdzony wybór.
 • Unikniesz pułapek i problemów.
 • Ubezpieczyliśmy już ponad 80 tysięcy osób.
 • Pomagamy w trudnych sytuacjach.

Jeszcze niezdecydowany?

 • Nadal masz pytania?
 • Potrzebujesz pomocy?
 • Potrzebujesz wskazówki przy wyborze?
 • Chcesz załatwić wszystko przez telefon?

Zadzwoń: 501 436 232  (5:00 - 23:00), lub napisz

w innych godzinach - SMS

Polisy wystawiamy nawet o północy