OC Informatyka

Dla kogo

 • Informatyków
 • Programistów
 • Grafików
 • Analityków IT
 • Developerów
 • ABI
 • Administratorów sieci
 • Konsultantów IT, itd…

Zakres

 • Nienależyte wykonanie umowy
 • Utrata danych
 • Utrata dokumentów
 • Rażące niedbalstwo
 • Przesłanie wirusa
 • Błąd w kodzie
 • Inne

Atuty

 • Sprawdzona oferta
 • Atrakcyjna cena
 • Wysoka suma ubezpieczenia do 5 000 000 zł
 • Wiele opcji dodatkowych
 •  Wszystko załatwisz online

Zrób to w najbardziej wygodny dla Ciebie sposób:

Z

Szybko i sprawnie

Otrzymasz wyliczenie składki.

Szczegółowo i dokładnie

Zapoznaj się z zakresem ochrony. Zobacz opcje dodatkowe.

Nasza rekomendacja:

Leadenhall – Coverholder LLoyd’s – Ubezpieczenie OC Konsultanta IT

Rekomendujemy ubezpieczenie OC informatyka, w której Ubezpieczyciel zobowiązuje się zapłacić za Ubezpieczonego wszelkie kwoty (z włączeniem kosztów i wydatków poniesionych przez poszkodowanego), do zapłaty których Ubezpieczony zostanie prawnie zobligowany w efekcie wniesionego przeciwko niemu roszczenia, które zostało zgłoszone Ubezpieczonemu i Ubezpieczycielowi po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia, albo w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń (o ile ma on zastosowanie) i powstało w wyniku uchybienia popełnionego lub rzekomo popełnionego przez Ubezpieczonego lub inną osobę, za którą Ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny, w trakcie świadczenia na podstawie pisemnej umowy, usług zawodowych określonych we wniosku.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Informatyka

Informacja skierowana jest do wszystkich podmiotów oraz osób, które wykonują usługi zawodowe w branży IT. Przykładowo, mogą to być programiści, developerzy, graficy komputerowi, analitycy IT, testerzy IT, administratorzy bezpieczeństwa informacji baz danych lub sieci informatycznych, itp. Można ich określić ogólnie mianem specjalistów ds. informatyki lub konsultantów IT. Usługi te mogą polegać przykładowo na:

 • projektowaniu, specyfikowaniu, modyfikacji lub instalacji oprogramowania na zlecenia klienta,
 • projektowaniu stron www,
 • testowanie oprogramowania,
 • projektowanie infrastruktury komputerowej,
 • dostawie oprogramowania firm trzecich,
 • zarządzaniu projektami wdrożeń informatycznych,
 • doradztwie lub szkoleniu w zakresie informatyki,
 • usługach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych klienta,
 • szkolenia w zakresie oprogramowania lub sprzętu,
 • inne wyżej nie wymienione.
Ryzyko odpowiedzialności prawnej zależy przede wszystkim od sposobu świadczenia usług, tj:
 
 1. usługi świadczone są przez informatyków w ramach stosunku pracy rodzą odpowiedzialność na podstawie m.in art.119 KP (w razie wyrządzenia szkody nieumyślnie pracownik odpowiada do wysokości kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody)
 2. usługi świadczone na podstawie umowy B2B
 • pełna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy bez żadnych ograniczeń kwotowych ani przedmiotowych (np. ograniczenie tylko do spowodowania strat rzeczywistych bez utraconych korzyści). Regulują to przepisy art. 471 i nast. KC
 • odpowiedzialność za czyny niedozwolone (art. 415 KC). Dotyczy to przypadków naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. naruszenie obowiązku ochrony danych wrażliwych
 • odpowiedzialność za usterki utworu wynikającą z art. 55 Prawa autorskiego przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (tj. art. 556 i nast. KC)
 

Suma ubezpieczenia od 500 000 zł do 5 000 000 zł

 
Dodatkowe rozszerzenia ochrony występują standardowo w ramach ubezpieczenia, z których każde posiada własny sublimit:
 
 • Pokrycie kosztów obrony – to przede wszystkim zapewnienie finansowania ochrony prawnej przed roszczeniami (koszty pomocy prawników, doradców podatkowych, rzeczników patentowych itd.) oraz jego analizy faktycznej (koszty biegłych np. z dziedziny poszczególnych branż informatycznych, ekonomii, koszty detektywów, itd.) – sublimit 50% sumy głównej.
 • Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy. Ubezpieczony świadcząc swoje usługi ma dostęp do informacji poufnych klienta, do zachowania których tajemnicy jest zobowiązany na podstawie zawieranej umowy o świadczenie usług. Wynika ona także z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przepisów o ochronie danych osobowych). W związku z tym ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy.
 • Oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie. Usługi informatyczne mogą wiązać się z ryzykiem odpowiedzialności za treść danych. Dotyczy to w szczególności usług informatycznych, które polegają na udostępnianiu klientom lub osobom trzecim możliwości publikowania rozmaitych treści.
 • Naruszenie praw własności intelektualnej. Praca w branży IT z reguły wiążą się z wykorzystywaniem m.in. bibliotek programistycznych, czyli plików dostarczających podprogramy, dane lub typy danych wykorzystywanych z poziomu kodu źródłowego programu. Tworząc nowe oprogramowanie często korzysta się też z innych, już wprowadzonych do obrotu, programów komputerowych. W związku z tym informatyk, tworząc lub modyfikując oprogramowanie, musi liczyć się z ryzykiem naruszenia prawa autorskiego (program komputerowy jest uznawany za utwór w rozumieniu Prawa autorskiego), patentów lub innych praw własności przemysłowej.
 • Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia. W branży informatycznej często spotyka się prowadzenie rozmaitych innowacyjnych projektów w formie konsorcjów lub wykorzystywanie podwykonawców do realizacji określonych zadań. Taka forma współpracy rodzi większe ryzyko uchybień poprzez zaangażowanie większej liczby podmiotów.
 • Utrata danych i dokumentów. Usługa informatyczna może wiązać się z koniecznością wykonania pewnych operacji na danych (np. ich migracji do nowego systemu informatycznego lub wykonania prac analitycznych na bazie danych klienta). Takie czynności mogą spowodować uszkodzenia lub utratę danych lub dokumentów, które powierza klient.
 • Pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno–skarbowych lub administracyjnych. Ubezpieczony może liczyć na pokrycie kosztów pomocy w postępowaniach karnych, karno-skarbowych lub administracyjnych wszczętych w związku ze świadczonymi przez niego usługami.
 • Pokrycie rażącego niedbalstwa. Mnogość czynności i działań realizowanych w ramach świadczonych usług może skutkować działaniem lub zaniechaniem, które może spełniać ogólną definicję rażącego niedbalstwa. Roszczenia wynikające z tego tytułu zostaną pokryte do wysokości sublimitu rozszerzenia.
 

Dodatkowa klauzula Cyber i RODO:

 
 • RODO – odpowiedzialność cywilna i administracyjna ubezpieczonego za naruszenie przepisów RODO oraz pokrycie szkód cyber.
 • Ataki hackerskie. Odpowiedzialność z tytułu ataków hackerskich, do których doszło z winy ubezpieczonego, a także pokrycie kosztów pomocy prawnej w razie postępowania regulacyjnego lub karnego związanego z naruszeniem bezpieczeństwa danych.
 • Przesłanie wirusa. Odpowiedzialność za nieumyślne przesłania wirusa komukolwiek, z kim ubezpieczony dokonuje transakcji.
 • Dane poufne. Dotyczy to nieuprawnionego gromadzenia lub niewłaściwego wykorzystywania danych dotyczących klienta lub potencjalnego klienta, które są poufne lub których wykorzystanie podlega ustawowym ograniczeniom.

Przykładowe szkody mogące wystąpić w OC zawodowym informatyka:

 
 • Błąd w kodzie oprogramowania, który ujawnił się dopiero po instalacji programu i rozpoczęciu w nim pracy, w związku z czym zleceniodawca wystąpił o odszkodowanie (np. program dla sklepu online – błąd w oprogramowaniu spowodował pomyłki w zamówieniach klientów sklepu).
 • Utrata danych firmowych klienta (np. zamówień, zleceń, bazy klientów) podczas prac serwisowych/wdrożeniowych na programie/sprzęcie IT, w związku z czym zleceniodawca występuje o zwrot kosztów odtworzenia utraconych danych.
 • Upublicznienie danych finansowych/osobowych klienta (dane poufne lub tajne) podczas błędu np. przy reinstalacji systemów bezpieczeństwa (ogólnodostępna możliwość pobrania treści finansowych z kontraktów lub danych osobowych pracowników klienta), poprzez co mogą pojawić się roszczenia o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa lub kontrola UODO i dalsze postępowanie administracyjne.
 

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności:

 
 • Okoliczności znane przed początkiem okresu ubezpieczenia.
 • Roszczenia podmiotów powiązanych, dominujących lub zależnych.
 • Mechaniczna lub elektryczna awaria sprzętu.
 • Wykonywanie usług poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tzn. dla klientów, dla których właściwość sądowa lub rozstrzyganie sporów podlega jurysdykcji kraju spoza EOG (np. USA, Chiny)

Działalność zawodowa związana z tworzeniem i zarządzaniem:

 • dowolnymi systemami transakcyjnymi realizującymi płatności online,
 • dowolnymi systemami handlu w czasie rzeczywistym,
 • dowolnymi systemami do modelowania i doradztwa finansowego,
 • dowolnymi giełdowymi systemami transakcyjnymi,
 • dowolnymi systemami wykorzystywanymi do świadczenia usług zdrowotnych (np. przechowywanie dokumentacji medycznej),
 • hostingiem, usługami chat room lub forami internetowymi,
 • grami komputerowymi,
 • dowolnymi systemami z treściami dla dorosłych lub pornografii,
 • dowolnymi systemami związanymi z grami hazardowymi.
 

Składka ubezpieczeniowa zależy od:

 • szacowanych przychodów za rok bieżący,
 • przychodów za rok poprzedni,
 • formy prowadzonej działalności,
 • wysokości wybranego udziału własnego,
 • daty rozpoczęcia działalności,
 • informacji czy w ciągu ostatnich 5 lat wystąpiły roszczenia oraz czy Ubezpieczonemu są znane okoliczności mogące spowodować takie roszczenie.

 

Pliki do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – pobierz
Karta produktu – pobierz

Dlaczego warto z Pewny.PL?

 • Masz dokładnie taką ochronę, za jaką płacisz
 • Oszczędzasz czas i pieniądze
 • Masz sprawdzony wybór
 • Unikniesz pułapek i problemów
 • Ubezpieczyliśmy już ponad 80 tysięcy osób
 • Pomagamy w trudnych sytuacjach

Jeszcze niezdecydowany?

 • Nadal masz pytania?
 • Potrzebujesz pomocy?
 • Potrzebujesz wskazówki przy wyborze?
 • Chcesz załatwić wszystko przez telefon?

Zadzwoń: 501 436 232  (7:00 - 21:00), lub napisz

Pamiętaj!

 • Nie ma ubezpieczeń od wszystkiego. W każdej polisie istnieją wyłączenia.
 • Twój pracodawca lub zleceniodawca może mieć swoją polisę, ale ona niekoniecznie musi chronić Ciebie.