Ubezpieczenie od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych

Dla kogo

 • Dla Notariusza
 • Dla Komornika

Zakres

 • nienaliczenie opłaty skarbowej
 • złe naliczenie opłaty skarbowej
 • nienaliczenie opłaty sądowej
 • złe naliczenie opłaty sądowej
 • nienaliczenie podatku
 • złe naliczenie podatku

Atuty

 • Ty określasz sumę ubezpieczenia
 • Mniejsze ryzyko wykonywania zawodu
 • Zabezpieczenie przed stratą finansową
 • Większa wiarygodność wobec klientów

Poznaj szczegóły:

Zapytaj o składkę

Wypełnij dane – my podamy składkę

Z

Poznaj warunki

Pobierz ogólne warunki ubezpieczenia w formacie pdf

Nasza rekomendacja:

Każdy notariusz i komornik, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz klasycznego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, jako podmiot pełniący funkcję płatnika świadczeń publicznych, powinien pomyśleć o rozszerzeniu ochrony o ubezpieczenie strat finansowych w pobieranych i odprowadzanych podatkach i opłatach. Taki specjalistyczny produkt oferuje:

PZU – Ubezpieczenie od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • Ryzyko strat finansowych podmiotu pełniącego funkcję płatnika świadczeń publicznych (podatków i opłat skarbowych) powstałych wskutek zaniechania naliczenia lub zaniechania poboru świadczeń publicznych, lub ich błędnego naliczenia lub poboru w wysokości innej niż należna.
 • Ubezpieczeniem obejmujemy również odsetki za zwłokę od powyższych należności.
 • Ubezpieczeniem obejmujemy również straty finansowe powstałe wskutek działania zastępcy podmiotu pełniącego funkcję płatnika świadczeń publicznych, pracowników lub innych osób, za które podmiot pełniący funkcję płatnika świadczeń publicznych ponosi odpowiedzialność.
 • Suma ubezpieczenia określona jest w umowie ubezpieczenia i stanowi ona górną granicę naszej odpowiedzialności.
 • Pokrycie lub zwrot kosztów powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wypłaconą kwotę.

 

Ile to kosztuje?

Składka zależy od sumy ubezpieczenia i od indywidualnej oceny ryzyka. Przykłady:

NOTARIUSZ
 • suma ubezpieczenia 50 000 zł – składka roczna około 500 zł
 • suma ubezpieczenia 100 000 zł – składka roczna około 800 zł
KOMORNIK
 • suma ubezpieczenia 50 000 zł – składka roczna około 900 zł
 • suma ubezpieczenia 100 000 zł – składka roczna około 1 200 zł

Przelicznik składka spada wraz ze wzrostem sumy ubezpieczenia

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • Strat finansowych spowodowanych umyślnie
 • Strat finansowych za które PZU ponosi odpowiedzialność na podstawie innej umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczonych lub na jego rachunek.

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

PZU nie odpowiada za straty finansowe:

 • poniesione przez podmiot pełniący funkcję płatnika świadczeń publicznych jako podatnika;
 • wynikające z nie wpłacenia na rzecz właściwego urzędu skarbowego należności pobranych od dokonanych czynności związanych z pełnieniem funkcji płatnika świadczeń publicznych lub wpłacenia tych należności w innej wysokości niż pobrana, bądź też wpłacenia ich w niewłaściwym terminie;
 • udzielić nam wyjaśnień co do zasadności roszczenia organu podatkowego;
 • podjąć z PZU aktywną współpracę w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn powstania szkody oraz ustalenia jej rozmiaru.

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Jeśli wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem, ubezpieczony ma obowiązek:

 • podjąć działania, które mogą zapobiec stracie finansowej lub zmniejszyć jej rozmiary;
 • w razie otrzymania decyzji organu podatkowego dotyczącej należności z tytułu świadczeń publicznych, doręczyć nam tę decyzję
  wraz z konieczną dokumentacją najszybciej, jak to możliwe – nie później jednak niż w terminie 3 dni;

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa trwa od dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w terminie, nasza ochrona wygasa w dniu, w którym otrzymuje on wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Ponadto ochrona ubezpieczeniowa wygasa z końcem okresu ubezpieczenia, a także:

 • z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia;
 • z dniem zaprzestania lub zawieszenia wykonywania działalności przez ubezpieczonego;
 • z dniem otrzymania przez ubezpieczonego decyzji o zakazie lub zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu;
 • z upływem terminu ustalonego w wezwaniu do zapłacenia kolejnej raty składki;
 • z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
 • z dniem doręczenia wypowiedzenia, jeśli jedna ze stron zażądała zmiany składki w związku z istotną zmianą prawdopodobieństwa wypadku. Wtedy w ciągu 14 dni druga strona może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 

Jeśli masz pytania – dzwoń – pomożemy w każdym przypadku.

Dlaczego warto z Pewny.PL?

 • Masz dokładnie taką ochronę, za jaką płacisz.
 • Oszczędzasz czas i pieniądze.
 • Masz sprawdzony wybór.
 • Unikniesz pułapek i problemów.
 • Ubezpieczyliśmy już ponad 80 tysięcy osób.
 • Pomagamy w trudnych sytuacjach.

Jeszcze niezdecydowany?

 • Nadal masz pytania?
 • Potrzebujesz pomocy?
 • Potrzebujesz wskazówki przy wyborze?
 • Chcesz załatwić wszystko przez telefon?

Zadzwoń: 501 436 232  (5:00 - 23:00), lub napisz

w innych godzinach - SMS

Polisy wystawiamy nawet o północy

Pamiętaj!

 • To ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, ale warto je mieć, gdy jest się płatnikiem danin publicznych.
 • Powinieneś mieć naprawdę dobry wybór!

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia – PDF