Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Dla kogo

 • Dla turystów
 • Dla podróżników
 • Dla wakacjuszy
 • Dla każdego

Zakres

 • Rezygnacja z podróży
 • Przerwanie podróży
 • Śmierć
 • Inne zdarzenia

Atuty

 • Cały świat
 • Wszystkie rodzaje podróży
 • Szeroki zakres

Kiedy można wykupić takie wykupić ubezpieczenie?

 • Jeżeli Twoja podróż zaczyna się za więcej niż 30 dni, to ubezpieczenie możesz wykupić w dniu zawarcia umowy podróży, oraz przez kolejne 10 dni
 • Jeżeli Twoja podróż zaczyna się za 30 dni lub mniej, to ubezpieczenie możesz wykupić w dniu zawarcia umowy podróży, oraz w kolejnym dniu
 • Jeżeli Twoja podróż zaczyna się za 7 dni lub mniej, to ubezpieczenie możesz wykupić tylko w dniu zawarcia umowy podróży.

 

Ile to kosztuje?

Zakres podstawowy – około 4,3% kosztów podróży

Zakres rozszerzony – około 7,5% kosztów podróży

Zobacz czym się różnią zakresy

Zakres podstawowy zawiera:

 • nagłe zachorowanie
 • nieszczęśliwy wypadek
 • Covid-19
 • Ciążę
 • Śmierć
 • Zdarzenia losowe
 • Zdarzenia w związku z pracą
 • Kradzież dokumentów lub pojazdu
 • Wezwanie do sądu

Zakres rozszerzony zawiera  dodatkowo:

 • zaostrzenie się choroby przewlekłej

Pełny opis zakresu – TUTAJ

Zrób to w najbardziej wygodny dla Ciebie sposób:

Z

Szybko i sprawnie

Wypełnij dane –  na maila otrzymasz zdalną ofertę.

Szczegółowo i dokładnie

Zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Nasza rekomendacja

Generali – Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

 

Jaki rodzaj podróży można ubezpieczyć od kosztów rezygnacji?

Za umowę podróży Generali uznaje:
1) umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej,
2) umowę uczestnictwa w rejsie,
3) umowę rezerwacji noclegu,
4) umowę czarteru jachtu,
5) umowę wynajmu auta osobowego lub kampera,
6) umowę uczestnictwa w konferencji, szkoleniu, kursie, warsztatach,
7) bilet na wydarzenie kulturalne o charakterze sportowym, artystycznym lub rozrywkowym,
8) bilet lotniczy, promowy, autokarowy, kolejowy;
 
Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć na podróż krajową (Polska) lub na podróż zagraniczną do dowolnego kraju na świecie. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte zarówno zorganizowane wyjazdy np. wycieczka z biura podróży, jak również zorganizowane samodzielnie, np. wykupione noclegi na bookingu oraz bilety lotnicze Wizz Air, Ryanair. Ubezpieczeniem możemy objąć również umowy podróży zakupione na zagranicznych stronach organizatorów i przewoźników, nawet jeśli nie mają swojej siedziby lub przedstawicielstwa na terytorium Polski.
 

 

Kto może się ubezpieczyć?

Każda osoba która planuje podróż. Ubezpieczonymi mogą być także np.:

 • pracownicy, których pracodawca kieruje na szkolenie i je finansuje lub współfinansuje. Jeśli część kosztów podróży pokrył pracownik, a część jego pracodawca, możliwy jest zwrot kosztów na różne numery kont na podstawie właściwych oświadczeń;
 • dzieci podczas wycieczki szkolnej. Wypłata świadczenia jest wtedy realizowana na rachunek rodzica, a za datę zakupu umowy podróży przyjmujemy dzień zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w wycieczce;
 • osoby, które wspólnie zarezerwowały np. dom w Toskanii, nawet jeśli w dokumencie rezerwacji są dane tylko jednej z tych osób. Wszystkie te osoby mogą przystąpić do ubezpieczenia, nawet gdy w umowie rezerwacji nie ma ich danych. W takiej sytuacji, jako datę zakupu należy przyjąć dzień dokonania rezerwacji, Wypłata będzie realizowana na indywidualne rachunki osób ubezpieczonych na podstawie udokumentowanych poniesionych przez nich kosztów. W umowie ubezpieczenia, w której nie ma danych osobowych wszystkich osób, powinna być podana liczba tych osób. Informacja ta jest niezbędna do obliczenia składki jednostkowej za osobę. W ramach jednej umowy ubezpieczenia możesz ubezpieczyć maksymalnie 10 osób. W przypadku rezygnacji z podróży jednej z osób, zrezygnować z podróży i wnioskować o odszkodowanie może również pozostałe 9 osób, których dane są na tej samej umowie ubezpieczenia.

 

W jakiej sytuacji zadziała ubezpieczenie?

Przyczyn rezygnacji z podróży może być wiele. Oto te, które są chronione ubezpieczeniem:

Zakres podstawowy:

 • Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży,
 • Nagłe zachorowanie osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży,
 • Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży,
 • Nieszczęśliwy wypadek Osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnika podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży,
 • Nagłe zachorowanie na COVID-19 Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, potwierdzone testem diagnostycznym, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży,
 • Nagłe zachorowanie na COVID-19 osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, potwierdzone testem diagnostycznym, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży,
 • Obowiązkowa kwarantanna w związku z COVID-19 nałożona na Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży na terytorium Polski, o ile kwarantanna uniemożliwia Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży rozpoczęcie podróży z Polski i nie zakończy się do dnia planowanej podróży,
 • Powikłania związane z ciążą (w tym przedwczesny poród) Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, żony lub konkubiny Ubezpieczonego, żony lub konkubiny Współuczestnika podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem ciąży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy podróży nie były znane,
 • Wyznaczenie Ubezpieczonej lub Współuczestniczce podróży daty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data porodu przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia,
 • Śmierć Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży (w tym również w wyniku choroby przewlekłej lub nagłego zachorowania na COVID-19),
 • Śmierć osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży, która nastąpiła nie wcześniej niż w okresie 45 dni poprzedzających datę rozpoczęcia podróży albo w trakcie podróży, w tym również w wyniku zaostrzenia choroby przewlekłej lub nagłego zachorowania na COVID-19 lub samobójstwa,
 • Szkoda w mieniu należącym do Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku działania zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła w okresie 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia podróży albo w trakcie podróży, wymagająca obecności w kraju zamieszkania i powodująca konieczność wykonania przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży czynności prawnych lub administracyjnych,
 • Wystąpienie zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodujących konieczność wcześniejszego powrotu z rozpoczętej podróży,
 • Wypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przed rozpoczęciem podróży. Generali nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania takiej umowy o pracę z winy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży,
 • Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy przez pracodawcę w okresie podróży, gdy Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 • Kradzież dokumentów Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży niezbędnych do realizacji umowy podróży: paszportu, dowodu osobistego, wizy, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia umowy podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom,
 • Kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży czynności prawnych i administracyjnych w miejscu stałego zamieszkania Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia umowy podróży lub w okresie umowy podróży,
 • Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do sądu w sytuacji, gdy stawiennictwo Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowe a termin wezwania przypada na okres podróży,
 • Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania na sprawę rozwodową, której data przypada na czas podróży – o ile nie była znana w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.

 

Zakres rozszerzony:

 • Zaostrzenie choroby przewlekłej Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży,
 • Zaostrzenie choroby przewlekłej Osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży

 

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

 • Koszty powstałe w wyniku odwołania, przez zmiany terminu lub przerwania podróży wynikającej z umowy podróży przez organizatora,
 • Koszty powstałe w wyniku upadłości lub niedotrzymania zobowiązań przez podmiot sprzedający umowę podróży, chyba, że nie miało to wpływu na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego,
 • Koszty powstałe w wyniku zaostrzenia choroby przewlekłej, o ile zakres nie został rozszerzony po opłaceniu dodatkowej składki.

Ile to kosztuje?

 

 • Zakres podstawowy – około 4,3% kosztów podróży
 • Zakres rozszerzony – około 7,5% kosztów podróży

 

Przykład:

Para wybiera się na wakacje – koszt wyjazdu to 5500 zł

Ubezpieczenie w zakresie podstawowym – składka 237 zł

Ubezpieczenie w zakresie rozszerzonym – składka 413 zł

 

Dokumenty do pobrania:

OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży”

 

Jak zgłosić zdarzenie?

 

centrum alarmowe pod nr +48 913 913 913

szkodypodroz.generali.pl

Dlaczego warto z Pewny.PL?

 • Masz dokładnie taką ochronę, za jaką płacisz.
 • Oszczędzasz czas i pieniądze.
 • Masz sprawdzony wybór.
 • Unikniesz pułapek i problemów.
 • Ubezpieczyliśmy już ponad 80 tysięcy osób.
 • Pomagamy w trudnych sytuacjach.

Jeszcze niezdecydowany?

 • Nadal masz pytania?
 • Potrzebujesz pomocy?
 • Potrzebujesz wskazówki przy wyborze?
 • Chcesz załatwić wszystko przez telefon?

Zadzwoń: 501 436 232  (5:00 - 23:00), lub napisz

w innych godzinach - SMS

Polisy wystawiamy nawet o północy

Pamiętaj!

 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży najlepiej zawrzeć w dniu zakupu biletów lub zawarcia umowy podróży