Gwarancja ubezpieczeniowa

pewny.pl-czy mozna miec wiecej polis

Co to jest gwarancja ubezpieczeniowa?

Gwarancja to jednostronne zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej zwanej gwarantem, do zapłaty beneficjentowi (np. inwestorowi) określonej kwoty, na każde wezwanie w określonym terminie w imieniu podmiotu, za którego gwarant gwarantuje (np. firmy budowlanej). Aby nie wykładać gotówki na wadium lub zabezpieczenie wykonania kontraktu, firmy budowlane chętnie korzystają z gwarancji ubezpieczeniowych. Ale … ma to swoje wady i zalety

Jak działa gwarancja?

Firma budowlana podpisuje z gminą umowę na remont szkoły na kwotę 800 000 zł. W umowie jest zapis, że w dniu podpisania umowy firma budowlana zabezpieczy właściwe wykonanie kontraktu kwotą stanowiącą 10% wartości kontraktu – czyli 80 000 zł. Firma budowlana może wpłacić do kasy gminy 20 000 zł lub, aby nie wykładać pieniędzy, przedłożyć gminie gwarancję ubezpieczeniową. Taka gwarancja – przy założeniu że remont będzie trwał 3 miesiące – to jednorazowy koszt około 700 – 850 zł. W umowie zazwyczaj jest także zapis o zabezpieczeniu po wykonaniu zadania. W naszym przykładzie gmina zapisała, że 30% z kwoty 80 000 zł zostanie jako gwarancja dla gminy na 5 lat – czyli kwota 24 000 zł. Całkowity koszt takiej pięcioletniej gwarancji, wynosi około 4000 zł. Firma zakończyła remont bezusterkowym protokołem odbioru. Po trzech latach Dyrektor szkoły zgłasza usterkę do firmy budowlanej. Jeżeli firma budowlana uznaje usterkę za zasadną i ją usuwa – nic się nie dzieje. Co się dzieje, gdy firma budowlana nie uznaje zasadności usterki? Gmina zgłasza do firmy ubezpieczeniowej roszczenie z gwarancji. I tutaj niespodzianka. Firma ubezpieczeniowa w ogóle nie bada zasadności roszczenia. Wypłaca żądaną kwotę gminie i występuje do firmy budowlanej o zwrot kwoty. Dlaczego tak? Bo gwarancja nie jest ubezpieczeniem. Przypomina bardziej zabezpieczenie lub poręczenie – taki bufor bezpieczeństwa dla inwestora. Musi być łatwo dostępna do spieniężenia, aby była akceptowana przez inwestora. Zazwyczaj jest bezwarunkowa i nieodwołalna.

 

Jak otrzymać gwarancję?

Przygotuj komplet dokumentów:

 • Zaświadczenia NIP, REGON
 • Wpis do działalności lub KRS – nie starszy niż 6 miesięcy
 • Zaświadczenie z ZUS– nie starsze niż 3 miesiące
 • Zaświadczenie z US– nie starsze niż 3 miesiące
 • Zaświadczenie ze wszystkich banków w których klient posiada konta lub w których posiada kredyty – nie starsze niż 3 miesiące
 • PITY lub bilanse za okres 3 ostatnich lat
 • Bilans lub oświadczenie o wyniku ekonomicznym za okres roku bieżący (przychody – koszty = dochód)
 • Deklaracja majątku prywatnego w formie oryginału – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub poręczających weksle
 • Wykaz wszystkich kontraktów realizowanych w ostatnich 2  latach
 • Wykaz wszystkich kontraktów aktualnie realizowanych
 • Wykaz wszystkich czynnych gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych
 • Posiadane referencje
 1. Zeskanuj komplet dokumentów.
 2. Skontaktuj się z nami telefonicznie – poprowadzimy Cię w dalszej procedurze.
 3. Wypełniasz i składasz wniosek ustalony w rozmowie telefonicznej.
 4. Po pozytywnej analizie przez Ubezpieczyciela (podobnie jak przy kredycie w Banku) – zostaje przyznany  limit kwotowy na gwarancje dla Twojej firmy. Zależy on między innymi od wielkości obrotów, kondycji finansowej firmy, majątku prywatnego właścicieli, doświadczenia na rynku itd.
 5. Składasz wniosek o konkretną gwarancję.

Jak to wygląda w praktyce?

Firma, chcąc otrzymać taką gwarancję – składa wniosek do firmy ubezpieczeniowej. Zakład ubezpieczeń analizuje wniosek, gdy wyniki finansowe firmy są “w porządku” – przyznaje limit i podpisuje umowę. Taka umowa nic nie kosztuje – jest trochę jak limit w koncie – do wykorzystania. Gdy firma chce np. wziąć udział w przetargu i zamiast wpłacać wadium – chce okazać gwarancję – musi złożyć wniosek o takie wadium na minimum 7 dni przed przetargiem. Zakład Ubezpieczeń analizuje wniosek i podejmuje decyzję (w każdym przetargu osobno) czy i na jakich warunkach udziela gwarancji. Może się zdarzyć, że zakład ubezpieczeń, pomimo podpisanej umowy generalnej o limit, odmówi wystawienia gwarancji na konkretny kontrakt. W jakich sytuacjach to się zdarza? Przykładem może być start firmy do kontraktu, który go organizacyjnie przerasta.

Ile kosztuje Gwarancja Wadialna?

0,6% wartości wadium miesięcznie – nie mniej niż 250 zł (składki podano na przykładzie taryfy UNIQA. W Warcie i Interrisk koszty gwarancji są inne.)

Przykład 1

Wadium wynosi 10 000 zł na okres 30 dni

10 000 zł x 0,6% = 60 zł – składka do zapłaty 200 zł

Przykład 2

Wadium wynosi 50 000 zł na okres 60 dni

50 000 zł x 0,6% x 2 miesiące = 600 zł

Ile kosztuje gwarancja należytego wykonania kontraktu?

Do roku 0,25% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc – składka minimalna – nie mniej niż 500 zł (składki podano na przykładzie taryfy UNIQA. W Warcie i Interrisk koszty gwarancji są inne.)

Do 3 lat 0,3% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc (składka minimalna – nie mniej niż 500 zł)

Przykład:

Kontrakt na budowę budynku o wartości 2 mln zł. Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu to 10% wartości kontraktu. Okres realizacji kontraktu 12 miesięcy. Okres zwolnienia gwarancji 15 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

Składka = Wartość kontraktu x wartość zabezpieczenia x stawka taryfowa x ilość miesięcy

czyli: 2 000 000 zł x 10% x 0,25% x 13 (12 miesięcy + następny rozpoczęty na zwolnienie) = 6500 zł

Ile kosztuje gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Do roku – 0,25% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc – składka minimalna – nie mniej niż 500 zł za gwarancję (składki podano na przykładzie taryfy UNIQA. W Warcie i Interrisk koszty gwarancji są inne.)

Do 3 lat – 0,3% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc

Do 5 lat 0,35% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc

Przykład:

Kontrakt na budowę budynku o wartości 2 mln zł. Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu to 10% wartości kontraktu. Okres realizacji kontraktu 12 miesięcy. Po wykonaniu kontraktu 70% jest zwalniane a 30% pozostaje na 5 lat – zwrot 30 dni po wygaśnięciu gwarancji

Składka = Wartość kontraktu x % wartość zabezpieczenia x stawka taryfowa x ilość miesięcy

Kwota gwarancji 60 000 zł

czyli: 2 000 000 zł x 10% x 30% 0,35% x 61 (60 miesięcy + następny rozpoczęty na zwolnienie) = 12 810 zł

Interesujące? Udostępnij!