OC krótkoterminowe – kto może wykupić?

Ubezpieczenie oc

Kto może wykupić OC krótkoterminowe?

Czy jak nie używam pojazdu, to nie muszę go ubezpieczać w zakresie OC? Czy muszę kupować OC na rok, jak jeżdżę tylko dwa miesiące w roku? Czy jak pojazd mam zepsuty i bez przeglądu, to muszę mieć OC? Czy mogę kupić sobie polisę na miesiąc?

Jako posiadacz pojazdu osobowego, masz obowiązek go ubezpieczać cały czas – jeśli pojazd jest zarejestrowany. Nawet jeśli pojazd jest niesprawny i rozłożony na części. To nic że nim nie jeździsz i go nie używasz. Wyjątek stanowią pojazdy zarejestrowane jako historyczne. Jeśli chcesz przestać musieć go ubezpieczać – masz dwa wyjścia: sprzedać go, lub zezłomować i wyrejestrować. Polisa OC musi być roczna. Polisę krótkoterminową można kupić tylko w wyjątkowych przypadkach. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

  • zarejestrowany na stałe (aktualny twardy dowód) – takie ubezpieczenie może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży.
  • zarejestrowany czasowo (aktualny miękki dowód) – takie ubezpieczenie może zawrzeć każdy
  • zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;
  • pojazdem wolnobieżnym w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa
  • pojazdem historycznym
  • pojazdem do jazd testowych

OC graniczne:

Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się przed przekroczeniem przez pojazd mechaniczny granicy w przypadku określonym w art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres co najmniej 30 dni.

Interesujące? Udostępnij!