Ubezpieczenie po wypadku

Ubezpieczenie dziecka pewnypl

Czy po wypadku można wykupić dziecku ubezpieczenie i otrzymać odszkodowanie z tej polisy? Czy to jest możliwe i legalne? Jeśli tak, to kiedy najlepiej to zrobić?  

Czy można wykupić ubezpieczenie po wypadku dziecka i dostać odszkodowanie?

To dość kontrowersyjne, ale legalne i możliwe. Jak? Niektóre firmy przy grupowych ubezpieczeniach pozwalają na zgłaszanie nowych osób do ubezpieczenia, nawet dwa miesiące po rozpoczęciu ochrony. Dla przykładu – rekomendowane polisy firmy Allianz, rozpoczynają swój bieg 1 września 2022 roku. Można do nich przystąpić aż do 31 października 2022 roku. Czysto teoretycznie, można sobie wyobrazić taki przykładowy ciąg wydarzeń:

25 września 2022 roku uczeń ma wypadek – łamie sobie rękę. 30 września 2022 roku rodzic ubezpiecza dziecko w Allianz. Rodzic, po zapłaceniu składki, otrzymuje mailem potwierdzenie, w którym okres ubezpieczenia jest następujący: od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. Zgłasza do Allianz wniosek o wypłatę odszkodowania i co dalej?

Czy należy się odszkodowanie? W rozmowie telefonicznej przedstawiciel Allianz potwierdził, że odszkodowanie się należy, pomimo, że ubezpieczenie zostało opłacone po wypadku. Jak to działa? Przestudiujmy to pod kątem prawnym:

Analiza prawna:

W ogólnych warunkach ubezpieczenia „Strefa NNW Szkolne”, zatwierdzonych uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 31/2021, w dziale 2.3 Obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego związane z zawieraniem lub przystąpieniem do umowy na stronie 14 w punkcie 110 czytamy:

Ubezpieczający jest zobowiązany do podania nam wszystkich znanych mu okoliczności, o które pytaliśmy go we wniosku albo w innych pismach przed zawarciem Umowy. Jeżeli Ubezpieczający zawiera Umowę przez przedstawiciela obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. Jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi na nasze pytania, a mimo to zawrzemy Umowę z Ubezpieczającym, to uznajemy, że pominięte okoliczności nie były istotne. W czasie trwania Umowy należy nam zgłaszać zmiany okoliczności, o których mowa powyżej, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

Polisa grupowa została zawarta (a raczej założona, aby być w zgodzie z wytycznymi KNF) przed 1 września. Rodzic zgłaszając ucznia do ubezpieczenia w Allianz, nie pełni roli ubezpieczającego na polisie. Ma trochę inną rolę – raczej zgłaszającego lub dopisującego osobę do listy ubezpieczonych. W procesie dopisywania ucznia do polisy online z Allianz nie pada pytanie o to, czy zdarzył się jakiś wypadek. Zatem, czysto teoretycznie, Allianz musi zapłacić odszkodowanie za wypadek, który wydarzył się jeszcze przed dopisaniem ucznia do listy, pomimo że osoba płacąca składkę o nim wiedziała. Istnieją jeszcze przepisy, które stoją nad ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Kodeks w tytule XXVII, który reguluje umowę ubezpieczenia. W dziale I w przepisach ogólnych artykuł 806 stanowi:

Art. 806. Nieważność i bezskuteczność umowy ubezpieczenia
§ 2. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie.

Jednak rodzic nie jest stroną w tej umowie. Allianz świadomie użył takiej konstrukcji. Istnieje coś takiego jak: „polityka firmy” lub „wewnętrzne wytyczne”, które mogą określać, jak w takich przypadkach będzie się zachowywała firma. Faktycznie Allianz wypłaca takie odszkodowania. Jest to skalkulowana polityka sprzedażowa firmy, nastawiona na zwiększenie ilości sprzedanych ubezpieczeń. Skierowałem do Allianz formalne zapytanie – otrzymałem telefoniczne potwierdzenie, że Allianz ma taką politykę. Równocześnie, gdy zauważy, że ilość zgłaszanych zdarzeń z ubezpieczeniem „wstecznym” lawinowo urośnie – Allianz w każdej chwili może np. zablokować sprzedaż takich polis.

Zachęcam do ubezpieczania swoich dzieci regularnie i bez przerw w ubezpieczeniach. Polisa jest jak koło zapasowe. Dobrze mieć na wszelki wypadek, a jeszcze lepiej mieć i nie musieć nigdy używać. Najlepsza polisa dla dziecka to taka, której nigdy nie użyjesz. Dobra polisa kosztuje. Jednak kosztuje dużo mniej niż jej brak. Polisa daje ten komfort, że nie musisz stawać przed dylematem: pieniądze, czy zdrowie własnego dziecka. Aby nie musieć być bezsilnym i niewypłacalnym po, bądź mądry przed.

Ubezpieczenie dziecka od 1 września – sprawdź:

SPRAWDZAM