Ubezpieczenie pierwszego samochodu

Ubezpieczenie oc

Nareszcie masz swoje auto i teraz musisz kupić ubezpieczenie pierwszego samochodu. Co warto wiedzieć na ten temat? Tutaj dowiesz się jakie masz prawa i obowiązki, oraz jak uniknąć błędów i potencjalnych kar.

Ubezpieczenie pierwszego samochodu – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – czyli OC

W Polsce zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy pojazd z chwilą wjazdu na drogę publiczną jednak nie później niż w dniu zarejestrowania powinien mieć polisę OC. Nawet jeśli jest niesprawny i rozłożony u mechanika na części pierwsze. Nawet jeśli nie ma przeglądu. Taka polisa chroni innych uczestników ruchu od szkód jakie możesz Ty im wyrządzić swoim pojazdem. Dotyczy to zarówno szkód majątkowych (uszkodzenie mienia – np. zderzenie z innym pojazdem), jak i szkód osobowych (uszkodzenie ciała innych uczestników ruchu drogowego). Twoja polisa nie chroni Cię od uszkodzeń w Twoim pojeździe – od tego są ubezpieczenia dobrowolne.

Twoje pierwsze ubezpieczenie samochodu – jeśli kupujesz pojazd używany

Sprzedający powinien przekazać Tobie aktualną polisę OC na zakupiony pojazd. Zwróć uwagę na kilka elementów na tej polisie:

 • na kogo jest wystawiona polisa,
 • na jaki okres jest wystawiona polisa,
 • jak wyglądają płatności na tej polisie – czy składka jest opłacona za cały okres, czy może są jeszcze jakieś raty do opłacenia.
 • czy pojazd ma ważne badanie techniczne

W Polsce ubezpieczenie OC przechodzi na nowonabywcę, podobnie jak przegląd techniczny – jest przypisana do pojazdu, nie do właściciela. Nabywca jednak może wypowiedzieć umowę OC w dowolnej chwili od momentu zakupu. Jeśli w ciągu trwania polisy pojazd kilkukrotnie zmieniał właścicieli, to może się zdarzyć, że umowa ubezpieczenia po drodze została wypowiedziana i wygasła. Za brak OC są bardzo wysokie kary – SPRAWDŹ. Dlatego też Twoim pierwszym zadaniem jest sprawdzenie, czy pojazd posiada OC w dniu zakupu pojazdu – możesz to zrobić TUTAJ. Jeśli tego nie dopilnujesz, może się okazać, że będziesz poruszać się nieubezpieczonym pojazdem.

Art. 31 ustawy stanowi:

 1. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się.

 2. W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania za okres od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. Posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, jest obowiązany podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej kalkulacji składki.

 3. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego posiadacz wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu. Jeżeli nastąpiło przeniesienie posiadania pojazdu mechanicznego zarejestrowanego bez przejścia lub przeniesienia prawa własności tego pojazdu, a dotychczasowy posiadacz pojazdu wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, kolejny posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu wejścia w posiadanie tego pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu.

 4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego pojazdu, prawa i obowiązki tego posiadacza, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzą na właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, gdy posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.

Ubezpieczenie samochodu pierwszy raz – postępowanie krok po kroku:

 1. Sprawdź, czy i w jakim Zakładzie Ubezpieczeń pojazd posiada aktualne OC – TUTAJ.
 2. Poinformuj właściwy Zakład Ubezpieczeń o tym, że jesteś nowym właścicielem pojazdu – najwygodniej zrobić to online na stronie www,
 3. W zależności od sytuacji zdecyduj, czy chcesz korzystać z dotychczasowej polisy OC, czy chcesz kupić swoją polisę OC,
 4. Zdecyduj, które z dobrowolnych ubezpieczeń chcesz sobie dokupić,
 5. Jeżeli chcesz abyśmy Tobie w tym pomogli – skontaktuj się z nami TUTAJ
Inne obowiązki kupującego
 • zapłacenie podatku PCC, jeśli jest należny,
 • przerejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczyciela i do wydziału komunikacji leży po stronie zarówno kupującego jak i sprzedającego. Za nieprzerejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od daty zakupu – starosta nakłada karę w wysokości od 200 do 1000 zł.

Mój pierwszy samochód – kiedy zrezygnować z OC poprzednika?

Warto zostawić sobie polisę OC poprzednika, gdy jest ona opłacona na cały rok polisy z góry. Warto sprawdzić, czy na polisie nie ma żadnych zaległości. Taka informacja przysługuje Ci po poinformowaniu ubezpieczyciela o tym, że teraz Ty jesteś właścicielem pojazdu. Zgodnie z przytoczonym wyżej art. 31 ustawy – w razie zaległości na polisie – ponosisz solidarną odpowiedzialność za potencjalne niezapłacone składki. Gdy okaże się, że na polisie są do zapłaty jeszcze jakieś składki, sprawdź TUTAJ ile będzie Ciebie kosztowała polisa OC. Jeżeli nigdy wcześniej nie posiadałeś pojazdu – może okazać się, że Twoja polisa będzie dużo droższa od sumy składek z polisy poprzedniego właściciela. Składki OC dla młodych kierowców bez doświadczenia mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Jeżeli chcesz, abyśmy pomogli i policzyli, co warto zrobić – skontaktuj się z nami TUTAJ

 

Pamiętaj:

Sprzedający, nie może Cię zmusić do wypowiedzenia umowy OC. Z chwilą nabycia pojazdu, to Ty i wyłącznie Ty decydujesz, co zrobisz z polisą.

Dobrowolne ubezpieczenia – Auto Casco i inne

Jak jeszcze możesz chronić swój pojazd? – czytaj TUTAJ

Twoje pierwsze ubezpieczenie samochodu – jeśli kupujesz nowy samochód z salonu

Jeśli kupujesz nowy pojazd niemal pewny jest, że najlepszą ofertę ubezpieczenia w pełnym zakresie będzie miał dla Ciebie dealer. Stawki za komplet ubezpieczeń dla nowego pojazdu, to zazwyczaj od 1,5% do 4% wartości pojazdu. Jeśli chcesz porównać ofertę dealerską napisz do nas TUTAJ

 

 

 

Interesujące? Udostępnij!