Jak zgłosić szkodę w Allianz?

Jak zgłosić szkodę w Allianz?

Pierwszy krok – przygotowanie dokumentów

Aby zgłosić zdarzenie przygotuj następujące dokumenty i dane:
 • numer polisy
 • data i miejsce zdarzenia
 • numer konta na które ma być wypłacone odszkodowanie / świadczenie
 • skan lub zdjęcie dokumentów medycznych związanych ze zdarzeniem i leczeniem po zdarzeniu
 • przygotuj sobie opis zdarzenia – czyli co i jak się stało

 


Wiedza to przewaga – zdobądź ją z nami:

Jak zwiększyć odszkodowanie – SPRAWDZAM
Co zrobić przy zalaniu mieszkania – SPRAWDZAM
Upadek na chodniku – czy należy się odszkodowanie – SPRAWDZAM
Dziura w drodze – uszkodzone koło – co dalej – SPRAWDZAM

Drugi krok – zgłoś zdarzenie

Zgłoszenie możesz zrobić w następujący sposób:
Kontakt z Zakładem Ubezpieczeń

 

Trzeci krok – monitorowanie procesu likwidacji

Proces likwidacji szkody składa się z następujących faz:
 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia szkody – otrzymasz mail potwierdzający, że Twoje zgłoszenie zostało przyjęte
 • rejestracja szkody – otrzymasz numer szkody, którym będziesz się posługiwać w tej sprawie
 • Weryfikacja zgłoszenia i uzupełnianie dokumentacji szkodowej.
 • wydanie decyzji i wypłata odszkodowania / świadczenia.
 • przelew kwoty na wskazane konto

Co zrobić gdy nie zgadzasz się z decyzją?

W przypadku gdy nie zgadzasz się z decyzją – zgodnie z prawem przysługuje Ci możliwość złożenia reklamacji.

Forma złożenia reklamacji:
 • elektronicznie: poprzez formularz na stronie www lub e-mailem
 • ustnie: telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce obsługującej klientów
 • pisemnie: na adres jednostki obsługującej klientów
 • pisemnie na adres siedziby właściwego Zakładu Ubezpieczeń
Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację:
 • 30 dni od otrzymania reklamacji daty wpływu reklamacji
 • 60 dni od otrzymania reklamacji – w szczególnie skomplikowanych sprawach
Forma udzielenia odpowiedzi na reklamację
 • na piśmie lub innym trwałym nośniku informacji
 • pocztą elektroniczną – na wniosek klienta

Dodatkowo możesz:

 • wystąpić do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy – jeśli Zakład Ubezpieczeń nie uwzględni roszczeń ze złożonej reklamacji
 • wystąpić do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie sporu z Zakładem Ubezpieczeń (informacje na ten temat dostępne są na stronie www.rf.gov.pl)
 • dochodzić roszczeń w sądzie – jeśli nie akceptujesz stanowiska Zakładu Ubezpieczeń. Od decyzji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego w terminach określonych przepisami kodeksu cywilnego. Podmiotem wyłącznie właściwym, przeciwko któremu może być skierowany pozew w postępowaniu sądowym jest właściwy Zakład Ubezpieczeń. Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania powództwa jest zgodnie z wyborem Klienta sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta, albo sąd właściwości ogólnej.

Pamiętaj!

 • W przypadku szkody osobowej (uszkodzenia ciała, itd) możesz dostać tyle odszkodowań – ile masz czynnych polis
 • W przypadku jakichkolwiek problemów z wypłatą odszkodowania skontaktuj się z nami

 

 

 

Interesujące? Udostępnij!