Rekalkulacja składki OC

 

Rekalkulacja składki OC to ponowna kalkulacja składki w ubezpieczeniu OC po zmianie właściciela pojazdu. Zmiana składki może być zarówno w górę jak i w dół. Przy sprzedaży (lub innej zmianie własności) pojazdu, obowiązkowe ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela. Gdy nowy właściciel wypowie umowę OC – rozwiązuje się ona z dniem wypowiedzenia. Gdy postanowi korzystać z umowy dalej – zakład ubezpieczeń ma prawo do ponownej kalkulacji składki. Wynika to z art. 1 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:  „W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania za okres od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. Posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, jest obowiązany podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej kalkulacji składki.”

Interesujące? Udostępnij!