Odwołanie od decyzji

Czasami zdarza się tak, że Twoje odszkodowanie jest za niskie, lub firma w ogóle odmawia wypłaty odszkodowania. Wtedy możesz odwołać się od decyzji.

Co zrobić gdy nie zgadzasz się z decyzją o ubezpieczyciela?

W przypadku gdy nie zgadzasz się z decyzją – zgodnie z prawem przysługuje Ci możliwość złożenia reklamacji.

Forma złożenia reklamacji:
 • elektronicznie: poprzez formularz na stronie www lub e-mailem
 • ustnie: telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce obsługującej klientów
 • pisemnie: na adres jednostki obsługującej klientów
 • pisemnie na adres siedziby właściwego Zakładu Ubezpieczeń

Proste wzory pism do pobrania:

Gdy dostaniesz za mało pieniędzy złóż wniosek o dopłatę odszkodowania – POBIERZ

Gdy dostaniesz odmowę wypłaty – złóż odwołanie od decyzji – POBIERZ

Potrzebujesz abyśmy Tobie pomogli w tej kwestii – daj nam znać:

Kontakt:

  [email protected]
  501 436 232
   formularz kontaktowy

 

Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację:
 • 30 dni od otrzymania reklamacji daty wpływu reklamacji
 • 60 dni od otrzymania reklamacji – w szczególnie skomplikowanych sprawach

 

Forma udzielenia odpowiedzi na reklamację
 • na piśmie lub innym trwałym nośniku informacji
 • pocztą elektroniczną – na wniosek klienta

 

Dodatkowo możesz:
 • wystąpić do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy – jeśli Zakład Ubezpieczeń nie uwzględni roszczeń ze złożonej reklamacji
 • wystąpić do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie sporu z Zakładem Ubezpieczeń (informacje na ten temat dostępne są na stronie www.rf.gov.pl)
 • dochodzić roszczeń w sądzie – jeśli nie akceptujesz stanowiska Zakładu Ubezpieczeń. Od decyzji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego w terminach określonych przepisami kodeksu cywilnego. Podmiotem wyłącznie właściwym, przeciwko któremu może być skierowany pozew w postępowaniu sądowym jest właściwy Zakład Ubezpieczeń. Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania powództwa jest zgodnie z wyborem Klienta sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta, albo sąd właściwości ogólnej.
Interesujące? Udostępnij!