Śmierć właściciela pojazdu a ubezpieczenie OC

Śmierć właściciela pojazdu powoduje określone skutki prawne dla rodziny. Dotyczy to także ubezpieczeń. Niedopilnowanie tego, może skutkować dotkliwymi karami finansowymi. Wyjaśniamy jakie prawa i obowiązki spoczywają na potencjalnych i przyszłych spadkobiercach. Co się dzieje z polisą komunikacyjną po śmierci właściciela pojazdu? Jak ubezpieczyć pojazd po śmierci właściciela pojazdu?

Śmierć właściciela pojazdu a ubezpieczenie OC – obowiązkowa polisa komunikacyjna

OC komunikacyjne posiada, a przynajmniej z mocy prawa powinien posiadać, każdy zarejestrowany pojazd. W przypadku śmierci właściciela pojazdu rodzi to określone skutki prawne – inne w przypadku, gdy pojazd ma jednego właściciela, a inne, gdy właścicieli jest więcej.

Umiera jedyny posiadacz samochodu – polisa OC po śmierci właściciela pojazdu

W przypadku, gdy umiera jedyny właściciel pojazdu, umowa OC komunikacyjnego trwa do końca okresu, na który została zawarta. UWAGA! Polisa nie podlega automatycznemu wznowieniu, ponieważ zawarta wcześniej umowa podlega tym samym prawom, co przy zbyciu pojazdu. Kolejna umowa ubezpieczenia nie może być zawarta na osobę zmarłą. Nawet, jeśli jest taki zapis w dowodzie rejestracyjnym. Ubezpieczonymi w takim przypadku muszą być spadkobiercy lub potencjalni spadkobiercy – jeśli sprawa spadkowa jest w toku. Zgodnie z Ustawą spadkobierca – posiadacz pojazdu ma trzy możliwości: korzystać z polisy poprzedniego właściciela, wykonać rekalkulację składki, albo wypowiedzieć umowę.

OC a śmierć właściciela pojazdu – co powinien zrobić spadkobierca?

  • ustalić, gdzie był ubezpieczony pojazd;
  • zawiadomić zakład ubezpieczeń o śmierci właściciela pojazdu;
  • zdecydować, czy chce korzystać nadal z polisy OC, lub ją wypowiedzieć;
  • dopilnować, aby pojazd był ubezpieczony bez ani jednego dnia przerwy, pamiętając, że polisa nie wznawia się automatycznie.

Spadkobiercy zrzekają się spadku – obowiązek zawarcia umowy OC

W sytuacji, gdy spadkobiercy zrzekli się spadku i jest to potwierdzone odpowiednim dokumentem np. zakończonym postępowaniem spadkowym, obowiązek zawarcia umowy OC ich nie dotyczy. Ale gdy nie ma jeszcze takiego postanowienia, a są to dopiero założenia – obowiązują zasady analogiczne, jak dla sytuacji potencjalnych spadkobierców. Tak więc do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia obowiązek zawarcia umowy OC istnieje wobec spadkobierców, którzy są traktowani jako potencjalni – zgodnie z prawem spadkowym.

Czy można nie informować ubezpieczyciela o śmierci jedynego właściciela pojazdu?

Zakład ubezpieczeń, bez wiedzy o śmierci jedynego właściciela pojazdu, na 30 dni przed końcem umowy przyśle do właściciela polisę, która jest automatycznym wznowieniem. Nawet, gdy spadkobiercy opłacą polisę, to zakład ubezpieczeń po tym, jak dowie się o śmierci właściciela, która nastąpiła przed wznowieniem polisy, anuluje tę polisę i powstanie luka w ubezpieczeniu. Za brak polisy grozi kara, wysokość kary zależy od liczby dni bez polisy.

Co się dzieje z polisą po śmierci współwłaściciela pojazdu?

W przypadku, gdy umiera jeden z współwłaścicieli pojazdu – nie następuje zmiana właściciela pojazdu w 100%. Drugi współwłaściciel nadal jest, tak więc polisa komunikacyjna (OC/AC) nie ulega rozwiązaniu, a kolejną umowę zawiera się jako wznowienie.

Co z ubezpieczeniem Autocasco?

W zakresie ryzyk dobrowolnych AC, w większości zakładów ubezpieczeń spadkobiercy wstępują w sytuację prawną spadkodawcy, będącego stroną danego stosunku zobowiązaniowego, jakim jest umowa ubezpieczenia. Prawa i obowiązki z niej wynikające przechodzą na nich. Umowy nie rozwiązuje się zatem w przypadku śmierci ubezpieczonego, będącego jedynym właścicielem pojazdu.

Kto powinien wykupić polisę na kolejny rok po śmierci właściciela pojazdu?

Jak już pisaliśmy wyżej, kolejna umowa ubezpieczenia nie może być zawarta na osobę zmarłą, ubezpieczonymi w takim przypadku muszą być spadkobiercy lub potencjalni spadkobiercy – jeśli sprawa spadkowa jest w toku. W roli Ubezpieczającego występuje osoba, która jest zainteresowana zawarciem umowy ubezpieczeniowej (ma w tym interes prawny), natomiast w roli Ubezpieczonego wprowadzamy wszystkich spadkobierców.

Śmierć właściciela pojazdu a kara za brak OC

Zgodnie z artykułem 922 Kodeksu cywilnego zobowiązanie, jakim jest kara za brak OC, nie podlega dziedziczeniu. Jeżeli została nałożona przed śmiercią właściciela pojazdu, to spadkobiercy nie będą musieli jej płacić. Jeżeli zaś kontrola miała miejsce już po śmierci posiadacza pojazdu, wówczas spadkobiercy zostaną obarczeni karą. Tak więc w sytuacji braku zawarcia obowiązkowej umowy OC na pojazd przez spadkobierców, kara z UFG za brak polisy obciąża właśnie spadkobierców lub potencjalnych spadkobierców (w takim przypadku, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd wszyscy potencjalni spadkobiercy odpowiadają solidarnie).

Co się dzieje z polisą komunikacyjną po śmierci właściciela, który prowadził działalność gospodarczą, w przypadku powołania zarządcy sukcesyjnego?

W momencie powołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci dotychczasowego właściciela, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dotychczas zawarte umowy ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC) trwają nadal do końca okresu ochrony, na który zostały zawarte. W przypadku pojazdu w leasingu ubezpieczony pozostaje bez zmian – jest nim leasing.

Polisa zawarta na potencjalnych spadkobierców a wypłata odszkodowania

W przypadku szkody powstałej w pojeździe należącym do spadku odszkodowanie wypłaca się spadkobiercom ubezpieczonego (odpowiednio następcom prawnym).

 

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami KONTAKT

Interesujące? Udostępnij!