Jak zgłosić zdarzenie z NNW wycieczka, obóz, kolonia w UNIQA?

Jak zgłosić zdarzenie z NNW w UNIQA?

Poniżej procedura krok po kroku jak zgłosić zdarzenie z polisy NNW wycieczki, obozu kolonii

Pierwszy krok – przygotowanie dokumentów

Aby zgłosić zdarzenie przygotuj następujące dokumenty i dane:
 • numer polisy
 • data i miejsce zdarzenia
 • numer konta na które ma być wypłacone odszkodowanie / świadczenie
 • skan lub zdjęcie dokumentów medycznych związanych ze zdarzeniem i leczeniem po zdarzeniu
 • zapoznaj się z OWU i tabelą uszczerbków (poniżej) – żeby wiedzieć jakie zdarzenia są objęte ochroną

Drugi krok – zgłoś zdarzenie

Zgłoszenie możesz zrobić w następujący sposób:
Kontakt z Uniqa
 • telefonicznie pod nr infolinii 42 63 44 844
 • online na stronie www.uniqa.pl
 • osobiście w dowolnym biurze UNIQA w Polsce
 • SMS na numer 501 436 232 o treści „ZGŁOSZENIE NNW” – oddzwonimy w ciągu 24 godzin
Za pośrednictwem Pewny.PL:

Trzeci krok – monitorowanie procesu likwidacji

Proces likwidacji szkody składa się z następujących faz:
 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia szkody – otrzymasz mail potwierdzający, że Twoje zgłoszenie zostało przyjęte
 • rejestracja szkody – otrzymasz numer szkody, którym będziesz się posługiwać w tej sprawie
 • Weryfikacja zgłoszenia i uzupełnianie dokumentacji szkodowej
 • wydanie decyzji i wypłata odszkodowania / świadczenia
 • przelew kwoty na wskazane konto
W dowolnej chwili możesz sprawdzić na jakim etapie jest Twoja sprawa.

 

Pliki do pobrania

 • Ogólne warunki ubezpieczenia – POBIERZ
 • Tabela uszczerbków – POBIERZ
 • Informacja o produkcie – POBIERZ

 

Co zrobić gdy nie zgadzasz się z decyzją?

W przypadku gdy nie zgadzasz się z decyzją – zgodnie z prawem przysługuje Ci możliwość złożenia reklamacji.

Forma złożenia reklamacji:
 • elektronicznie: poprzez formularz na stronie www.uniqa.pl lub e-mailem na adres: [email protected]
 • ustnie: telefonicznie: 42 63 44 844 / 801 597 597 (tel. stacjonarne) albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce obsługującej klientów
 • pisemnie: na adres jednostki obsługującej klientów
 • pisemnie na adres siedziby UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS 271543, NIP 107-000-61-55, REGON 140806789

 

Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację:
 • 30 dni od otrzymania reklamacji daty wpływu reklamacji
 • 60 dni od otrzymania reklamacji – w szczególnie skomplikowanych sprawach

 

Forma udzielenia odpowiedzi na reklamację
 • na piśmie lub innym trwałym nośniku informacji
 • pocztą elektroniczną – na wniosek klienta

 

Dodatkowo możesz:

 • wystąpić do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy – jeśli nie uwzględnimy roszczeń ze złożonej reklamacji
 • wystąpić do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie sporu z UNIQA (informacje na ten temat dostępne są na stronie www.rf.gov.pl)
 • dochodzić roszczeń w sądzie – jeśli nie akceptujesz stanowiska Uniqa. Od decyzji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego w terminach określonych przepisami kodeksu cywilnego. Podmiotem wyłącznie właściwym, przeciwko któremu może być skierowany pozew w postępowaniu sądowym jest UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-867), ul. Chłodna 51. Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania powództwa jest zgodnie z wyborem Klienta sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta, albo sąd właściwości ogólnej.
Interesujące? Udostępnij!