Odszkodowanie za dziurę w drodze

dziura w drodze
Dziura w drodze jest przyczyną uszkodzenia pojazdu – co dalej? Do kogo to zgłosić? Czy należy się odszkodowanie, za uszkodzoną alufelgę na dziurawej drodze? Odpowiedź na wszystkie powyższe pytania: To zależy. Sprawdź, od czego to zależy.

Dziura w drodze – jak dochodzić odszkodowania

Jakość nawierzchni na różnych drogach jest różna. Są miejsca, gdzie pomimo jazdy z dozwoloną prędkością, wpadnięcie w dziurę w jezdni może uszkodzić nam auto. Począwszy od rozcięcia opony, przez uszkodzenia felg, zawieszenia, misek olejowych i baterii elektrycznych. Jeżeli nasz pojazd został uszkodzony, to sami musimy poszukać właściciela drogi, a po naszej stronie leży udowodnienie mu winy. Sam fakt, że jakaś instytucja jest właścicielem drogi, na której uszkodziliśmy swój pojazd, nie czyni jej sprawcą. Właściciel drogi nie musi też udowadniać swojej niewinności. To my jako poszkodowani musimy udowodnić winę sprawcy. Nie zawsze właściciel drogi jest sprawcą. Należy pamiętać, że właściciel terenu nie ma obowiązku ułatwiać nam dochodzenia do stanu faktycznego. Odpowiedzialność właściciela terenu nie jest absolutna. Czasem bywa tak, że to sam poszkodowany jest jedynym sprawcą zdarzenia.

Z czego wynika, kto jest winny?

Zastosowanie tutaj mają przede wszystkim dwa zapisy kodeksu cywilnego:

 • Art. 415. Odpowiedzialność deliktowa – zasada winy: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.
 • Art. 6. Ciężar dowodu: „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”.

 

Skąd otrzymać odszkodowanie?

W przypadku, gdy uszkodzimy swoje auto, możemy otrzymać odszkodowanie z różnych źródeł i z różnych tytułów. To, czy je otrzymamy, zależy od kilku czynników. Przeanalizujmy w pierwszej kolejności źródła, z jakich możemy (w zależności od okoliczności) otrzymać pieniądze:

Kilka potencjalnych źródeł odszkodowania:

 1. właściciel / zarządca drogi lub jego ubezpieczyciel OC,
 2. inny sprawca zdarzenia lub jego ubezpieczyciel,
 3. moje ubezpieczenie Auto Casco.

Jako poszkodowani po zdarzeniu powinniśmy:

 • ustalić stan faktyczny – czyli, co było przyczyną uszkodzenia pojazdu i czy ktoś ponosi winę za zdarzenie;
 • zebrać i zabezpieczyć dowody winy;
 • wystąpić z roszczeniem do „winnego” lub jego ubezpieczyciela.

 

Kto jest właścicielem drogi?

Za stan dróg odpowiada, w zależności od rodzaju drogi, odpowiednia instytucja lub organ:

 • drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • drogi wojewódzkie – Zarząd Województwa,
 • drogi powiatowe – Zarząd Powiatu,
 • drogę gminną – wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • płatną autostradę – koncesjonariusz,
 • drogę wewnętrzną – podmiot zarządzający nieruchomością.

Aby dowiedzieć się, kto jest właścicielem drogi w danym miejscu, wystarczy zapytać miejscowego policjanta, gdy przyjedzie na zgłoszenie. Formalnie możemy zgłosić się do miejscowego wydziału geodezji w gminie. Najprościej jednak sprawdzić to na stronie Geoportal.

Uwaga na błędy

Na wszystkich etapach dochodzenia roszczeń można popełnić masę błędów, które mogą nam nawet uniemożliwić otrzymanie jakichkolwiek pieniędzy. Dlatego też bardzo ważne jest to, co zrobimy. W przypadku zdarzeń, wskutek których doszło do poważniejszych uszkodzeń (koszty naprawy są wysokie) warto zlecić dochodzenie roszczeń specjalistycznym podmiotom, które wiedzą jak to profesjonalnie robić. Uzyskują one wielokrotnie większe odszkodowania i zadośćuczynienia w porównaniu z sytuacją, gdy poszkodowani samodzielnie dochodzą swoich roszczeń.

Jak zachować się po „zderzeniu” z dziurą w drodze?

Gdy uszkodzimy swój pojazd wpadając w dziurę w jezdni. Jako poszkodowani po zdarzeniu musimy zebrać dowody. W tym celu powinniśmy:

 • wezwać straż miejską lub policję na miejsce zdarzenia;
 • zrobić dokumentację fotograficzną zarówno drogi jak i uszkodzonego pojazdu;
 • jeśli to możliwe, zebrać dane i telefony świadków zdarzenia;
 • sprawdzić, czy droga jest objęta monitoringiem miejskim, gminnym, prywatnym lub innym i zabezpieczyć nagrania z tego monitoringu.

Kiedy możemy mówić o winie właściciela drogi?

O winie właściciela drogi możemy mówić, gdy wykażemy bezpośredni związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy działaniem lub zaniechaniem sprawcy a wystąpieniem zdarzenia powodującego szkodę. Sam fakt, że było była dziura, to jeszcze nie dowód winy.

Skuteczne roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy

Kiedy już ustalimy sprawcę i zbierzemy dowody winy, trzeba ustalić, czy sprawca szkody posiada polisę odpowiedzialności cywilnej. Wtedy należy zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela. Zadaniem firmy ubezpieczeniowej jest ustalenie faktów na podstawie okazanych dowodów i wypłacenie tylko takiej kwoty, jaką musi. Zakład ubezpieczeń nie ma ani obowiązku ani interesu podpowiadać poszkodowanym, co jeszcze mu się należy zgodnie z prawem. Nieznajomość prawa w tym przypadku szkodzi finansowo. W wielu przypadkach warto zlecić dochodzenie roszczeń specjalistycznym podmiotom, które wiedzą, jak to profesjonalnie robić. Uzyskują one wielokrotnie większe odszkodowania i zadośćuczynienia w porównaniu z tym, gdy poszkodowani samodzielnie dochodzą swoich roszczeń.

Aktualny Rekord Polski

Rekordowe odszkodowanie za uszkodzenie zawieszenia w pojeździe wypłaciła Warta – wyniosło ono 450 000 zł. To był McLaren 570GT. Jechał prawidłowo. Po wjechaniu w dziurę uszkodzone zostały opony przednia i tylna oraz osłona pod zderzakiem. Koszt naprawy wyniósł 250 000 zł. Dodatkowe 200 000 zł to koszt wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu.

Oszustwa ubezpieczeniowe

Właściciele terenów oraz ubezpieczyciele czasem spotykają się z próbami wyłudzenia odszkodowań. Najczęstszym sposobem na wyłudzenie odszkodowania jest niezgodne z prawdą opisywanie zdarzenia i fabrykowanie dowodów. Wskazywanie innego miejsca zdarzenia niż miało to miejsce faktycznie. Na szczęście Zakłady Ubezpieczeń mają coraz lepsze metody wykrywania takich nadużyć. Za próbę wyłudzenia grozi kara pozbawienia wolności.

Pieniądze z dobrowolnej polisy Auto Casco

Jeżeli posiadamy Auto Casco – możemy zgłosić się do swojej firmy ubezpieczeniowej po należne odszkodowanie. Należy pamiętać jednak, że możemy stracić zniżkę za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

 

Otrzymałem odmowę od ubezpieczyciela i co dalej

W przypadku, gdy nie zgadzasz się z decyzją – zgodnie z prawem przysługuje Ci możliwość złożenia reklamacji.

Forma złożenia reklamacji:

 • elektronicznie: poprzez formularz na stronie www,
 • ustnie: telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce obsługującej klientów,
 • pisemnie: na adres jednostki obsługującej klientów,
 • pisemnie na adres siedziby Ubezpieczyciela.

Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację:

 • 30 dni od otrzymania reklamacji daty wpływu reklamacji,
 • 60 dni od otrzymania reklamacji – w szczególnie skomplikowanych sprawach.

Forma udzielenia odpowiedzi na reklamację

 • na piśmie lub innym trwałym nośniku informacji,
 • pocztą elektroniczną – na wniosek klienta.
Dodatkowo możesz:
 • wystąpić do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy – jeśli nie uwzględnimy roszczeń ze złożonej reklamacji;
 • wystąpić do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie sporu z Ubezpieczycielem (informacje na ten temat dostępne są na stronie www.rf.gov.pl);
 • dochodzić roszczeń w sądzie – jeśli nie akceptujesz stanowiska Ubezpieczyciela. Od decyzji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego w terminach określonych przepisami kodeksu cywilnego. Podmiotem wyłącznie właściwym, przeciwko któremu może być skierowany pozew w postępowaniu sądowym jest Ubezpieczyciel. Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania powództwa jest zgodnie z wyborem Klienta sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta, albo sąd właściwości ogólnej.
 • zlecić dochodzenie roszczeń specjalistycznym podmiotom, które wiedzą jak to profesjonalnie robić. Uzyskują one wielokrotnie większe odszkodowania i zadośćuczynienia w porównaniu z sytuacją, gdy poszkodowani samodzielnie dochodzą swoich roszczeń.

 

 

Interesujące? Udostępnij!